Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аимадаратә информациа


Администрациа Анапхгаҩы 


Аҭел.:  +7 840 226-46-22 

+7 840 229-70-22 

Администрациа Анапхгаҩы Актәи ихаҭыҧуаҩ 


Аҭел.: + 7 840 229-75-21

Администрациа Анапхгаҩы Ихаҭыҧуаҩ  


Аҭел.: + 7 840 229-75-21


Аҭҵаарадырреи, акультуреи, аҵареи рзы Ахада Иабжьгаҩ 


Аҭел.: + 7 840 229-75-25

Аекономикатә зҵаарақәа рзы Ахада Иабжьгаҩ 

Лагәлаа Амиран Нодар-иҧа


Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Ицхырааҩ

Хынҭәба Иракли Реваз-иҧаАнажьразы (Ашьауҕа ахыхразы) ареферент еиҳабы

Аршба Асҭанда Ҭемыр-иҧҳа

Аҭел.: + 7 840 229-70-28

Аҳәынҭқарратә ҳамҭақәа рзы ареферент еиҳабы

Шьынқәба Беслан Сеуард-иҧа

Аҭел.: + 7 840 229-75-37

Ареферент еиҳабы, атәылауаҩра азҵаарақәа рзы акомиссиа амаӡаныҟәгаҩ

Смыр Милана Гарри-иҧҳа

Аҭел.: + 7 840 229-76-87


Аексперттә убарҭа аиҳабы


Аҭел.: + 7 840 229-76-83

Аҳәынҭқарра-зинтә усбарҭа аиҳабы

Ломиа Наҭела Раули-иҧҳа

Аҭел.: + 7 840 229-70-24

Аҧкаанҵа анапхгарҭа аиҳабы

Возба Хьыбла Баҭал-иҧҳа

Аҭел.: + 7 840 229-75-24

E-mail: vozba@presidentofabkhazia.org

Аканцелиариа аиҳабы

Ҧалаванӡиа Инга Владимир-иҧҳа

Аҭел.: + 7 840 229-70-14

+ 7 840 226-46-31
E-mail: info@presidentofabkhazia.org 

Ахада Ипресс-маӡаныҟәгаҩ


Аҭел.: + 7 840 229-75-39

E-mail: 

Аекономика анапхгарҭа абиуџьет азы аҟәша аиҳабы

Лазба Алиас Алик-иҧа

Аҭел.: + 7 840 226-70-15

Афинанстә ҟәша аиҳабы

Шьоуа Зураб Нури-иҧа

Аҭел.: + 7 840 229-75-33

Акадрқәа рыҟәша аиҳабы

Киут Лиана Акаки-иҧҳа

Аҭел.: + 7 840 226-46-30

Анхамҩатә ҟәша аиҳабы 

Лагәлаа Владислав Валери-иҧҳа

Аҭел.: + 7 840 229-75-36


 


 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org