Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

Рауль Ҳаџьымба визит кьаҿла Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика - Аланиа  даҭааит 21.09.2015
Рауль Ҳаџьымба визит кьаҿла Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика - Аланиа даҭааит
Аҧсны Ахада ивизит аан диҧылеит Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика - Аланиа Ахада Тамерлан Агузаров .

Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла Республика аҧҵара 25-шықәсахыҵра иазкыз арратә парад аҟны дыҟан. 20.09.2015
Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла Республика аҧҵара 25-шықәсахыҵра иазкыз арратә парад аҟны дыҟан.
Аныҳәатә парад аҟны иҟан Тамерлан Агузаров хадара ззиуаз Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика – Аланиа, Алеқсандр Захарченкои Игор Плотницкии хадара ззыруаз Донецктәии Лугансктәии жәлар рреспубликақәа рыҟнытә аделегациақәа, иара убас Урыстәыла иеиуеиҧшым арегионқәа рыҟнытә аделегациақәа.

Рауль Ҳаџьымба Аинформациатә Маҵзура “SPUTNIK Алада Уаҧстәыла” иаиҭаз аинтервиу 20.09.2015
Рауль Ҳаџьымба Аинформациатә Маҵзура “SPUTNIK Алада Уаҧстәыла” иаиҭаз аинтервиу
Рауль Ҳаџьымба игәаанагарала, Аҧсни Алада Уаҧстәылеи реимадара даҽа ҩаӡарак ашҟа ихалароуп, ареспубликақәа наҟ-ааҟ ирзеиҧшны ҵакы змоу азҵаарақәа ыҟоуп  аекономикатәи агәманитартәи ҟәшақәа рыҟны.

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Алада Уаҧстәыла Ахада Леонид Тибилови реиҧылара. 20.09.2015
Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Алада Уаҧстәыла Ахада Леонид Тибилови реиҧылара.

Иацҵоуп Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла официалтә визитла иаҭаара.

Алада Уаҧстәыла иҟоу Аҧсны Ацҳаражәҳәарҭа аҭаара 19.09.2015
Алада Уаҧстәыла иҟоу Аҧсны Ацҳаражәҳәарҭа аҭаара
Алада Уаҧстәыла Ареспублика официалтә визитла иҟазаара аҳәаа иҭагӡаны Рауль Ҳаџьымба даҭааит Алада Уаҧстәыла иҟоу Аҧсны Ацҳаражәҳәарҭа.

Ахада Алада Уаҧстәыла аҳҭнықалақь даҭааит 19.09.2015
Ахада Алада Уаҧстәыла аҳҭнықалақь даҭааит
Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла аҳҭнықалақь Цхинвал ақ. днеит Алада Уаҧстәыла Ареспублика ашьақәгылара 25 шықәсахыҵра иадҳәалоу аныҳәатә усмҩаҧгатәқәа рыҽрылархәразы.

Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла Ареспублика даҭаауеит 17.09.2015
Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла Ареспублика даҭаауеит

2015 шықәса цәыббра 19-20 рзы Ахада Рауль Ҳаџьымба официалтә визитла Алада Уаҧстәыла Ареспублика даҭаауеит.

Аҧсны Аҳәынҭқарратә хортә капелла аколлективи артистцәеи аҳаҭыртә хьыӡқәа ранашьоуп 16.09.2015
Аҧсны Аҳәынҭқарратә хортә капелла аколлективи артистцәеи аҳаҭыртә хьыӡқәа ранашьоуп

Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарратә хортә капелла аколлектив аҳаҭыртә хьыӡқәа ранашьаразы Аусҧҟа.

Урыстәылатәи Афедерациа асубиектқәа рхадацәа рыдныҳәалара 15.09.2015
Урыстәылатәи Афедерациа асубиектқәа рхадацәа рыдныҳәалара

Ахада Рауль Ҳаџьымба адныҳәаларатә шәҟәқәа дәықәиҵеит Вениамин Кондратиеви Рустам Минниханови Урыстәылатәи Афедерациа асубиектқәа Ахадацәас ралхра инамаданы.

Москватәи Аҧсуа диаспора ахаҭаранкцәа иранашьоуп “Ахьӡ-Аҧша” аорден III аҩаӡара 15.09.2015
Москватәи Аҧсуа диаспора ахаҭаранкцәа иранашьоуп “Ахьӡ-Аҧша” аорден III аҩаӡара

Ахада Рауль Ҳаџьымба Иусҧҟала ҳџьынџьуаа ирырҭо ганрацәалатәи ацхыраареи, Аҧсни Урыстәылатәи Афедерациеи реимадара арҕәҕәараҟны рлагаламҭеи рзы “Ахьӡ-Аҧша” аорден III аҩаӡара ранашьоуп АУЕ “Москватәи Аҧсуа диаспора” ахаҭарнакцәа:

Сергеи Бебиа Имшира идныҳәалара 15.09.2015
Сергеи Бебиа Имшира идныҳәалара
Ахада Рауль Ҳаџьымба абиологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Аҧсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа академик Сергеи Бебиа Имшира идиныҳәалеит.

Дмитри Медведев имшира идныҳәалара 14.09.2015
Дмитри Медведев имшира идныҳәалара

Ахада Рауль Ҳаџьымба Урыстәыла Аиҳабыра Ахантәаҩы Дмитри Медведев Имшира идиныҳәалеит.

Урыстәыла Афедерациа Ахеилак аҧылара 14.09.2015
Урыстәыла Афедерациа Ахеилак аҧылара

Ахада Рауль Ҳаџьымба идикылеит Урыстәылатәи Афедерациа Афедералтә Еизара Афедерациа Ахеилаки Жәлар Реизареи русеицуразы Акомиссиа аилатәара аҽалархәразы иааз Афедерациа Ахеилак аилак ахантәаҩы Виктор Озеров напхгара ззиуаз Урыстәылатәи Афедерациа Афедералтә Еизара Афедерациа Ахеилак аделегациа.

Тамерлан Агузаров   Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика - Аланиа  (Урыстәылатәи Афедерациа) Ахадас иалхра  инамаданы адныҳәалара 13.09.2015
Тамерлан Агузаров Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика - Аланиа (Урыстәылатәи Афедерациа) Ахадас иалхра инамаданы адныҳәалара

Ахада Рауль Ҳаџьымба Тамерлан Агузаров идиныҳәалеит Аҩада Уаҧстәыла Ареспублика - Аланиа (Урыстәылатәи Афедерациа) Ахадас иалхра.

Аҩныҵҟатәи Аусқәа рминистр ААУ аколлектив ирдырра 09.09.2015
Аҩныҵҟатәи Аусқәа рминистр ААУ аколлектив ирдырра

Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҩныҵҟатәи Аусқәа рминистрра аколлектив дыдирдырит ҿыц иаҭоу аминистр Леонид Ӡаҧшьба.

Аҧсны АИХ рхаҭарнакцәа рзы апресс-конференциа 09.09.2015
Аҧсны АИХ рхаҭарнакцәа рзы апресс-конференциа

Имҩаҧысит Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба аҩныҵҟатәии адәныҟатәии аполитика иадҳәалоу иактуалтәу азҵаарақәа ирызку аҧсуа массатә информациатә хархәагақәа рзы имҩаҧигаз апресс-конференциа.

Очамчыра араион аҭаара 08.09.2015
Очамчыра араион аҭаара

Ахада Рауль Ҳаџьымба Очамчыра араион даҭааит усуратә визитла.

Алеко Гәарамиа ианашьоуп “Ахьӡ-Аҧша” аорден I аҩаӡара 07.09.2015
Алеко Гәарамиа ианашьоуп “Ахьӡ-Аҧша” аорден I аҩаӡара

Ахада Рауль Ҳаџьымба Иусҧҟала аҭҵаарадырраҟны жәларбжьаратәи азхаҵара зауз иналукааша илшамҭақәа рзы, Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны аҵараиура аҿиареи, зыквалификациа ҳараку акадрқәа разыҟаҵареи рыҟны хаҭала илшамҭа дуқәа рзы Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет Аректор Алеко Алеқсеи-иҧа Гәарамиа ианашьоуп «Ахьдз-Аҧша» орден I аҩаӡара .

Ахада Жәлар Реизара адепутатцәа дырҧылеит 07.09.2015
Ахада Жәлар Реизара адепутатцәа дырҧылеит

Ахада Рауль Ҳаџьымба Жәлар Реизара адепутатцәа дырҧылеит аҧхынтәи рыҧсшьарамшқәа рышьҭахь актәи амш азы.

Зхы иақәиҭу ақәҧаразы ақәыҧшцәа рыбжьара Адунеи ачемпион Асланбек Гәарамиа иҧылара 07.09.2015
Зхы иақәиҭу ақәҧаразы ақәыҧшцәа рыбжьара Адунеи ачемпион Асланбек Гәарамиа иҧылара

Рауль Ҳаџьымба дидидикылеит зхы иақәиҭу ақәҧаразы ақәыҧшцәа рыбжьара Адунеи ачемпион Асланбек Гәарамиа. Аиҧылара иара убас иалахәын абаҩрҵәыреи аспорти рзы Аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы Баграт Хәытаба, Ахада иабжьагаҩ Беслан Џьынџьал, зхы иақәиҭу ақәҧаразы азыҟаҵаҩ Ҭемыр Џьапуа.


Новости 2661 - 2680 из 2913
Начало | Пред. | 132 133 134 135 136 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org