Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҳәамҭа ҟаиҵеит 24.06.2023
Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҳәамҭа ҟаиҵеит

Аԥсны Урыстәылатәи Абжьаҟазаратә мчқәа ралагалара амш иазку агәаларшәагатә рыцхә азгәарҭеит 21.06.2023
Аԥсны Урыстәылатәи Абжьаҟазаратә мчқәа ралагалара амш иазку агәаларшәагатә рыцхә азгәарҭеит

Ахада усуратә визитла Москваҟа дцеит 20.06.2023
Ахада усуратә визитла Москваҟа дцеит

Аслан Бжьаниа амедицинатә усзуҩцәа рзанааҭтә ныҳәа рыдиныҳәалеит 18.06.2023
Аслан Бжьаниа амедицинатә усзуҩцәа рзанааҭтә ныҳәа рыдиныҳәалеит

15.06.2023
Ахада Аҳәынҭқарратә ахьчара амаҵзура аусзуҩцәа рзанааҭтә ныҳәа рыдиныҳәалеит

Аслан Бжьаниа «Амшынеиқәа абырлаш» аартра иазкыз аусмҩаԥгатә далахәын 15.06.2023
Аслан Бжьаниа «Амшынеиқәа абырлаш» аартра иазкыз аусмҩаԥгатә далахәын

Ахада Гагра араион аҟны ақәыршҩы бааԥс ахҟьа-ԥҟьақәа раԥыхра иазку анҭыҵтәи аилацәажәара мҩаԥигоит 14.06.2023
Ахада Гагра араион аҟны ақәыршҩы бааԥс ахҟьа-ԥҟьақәа раԥыхра иазку анҭыҵтәи аилацәажәара мҩаԥигоит

14.06.2023
Ахада Гагра араион аҧсабаратә рыцҳара иахҟьаны ишьақәгылаз аҭагылазаашьа ҭиҵааит

Аслан Бжьаниа  Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр ҿыц Роберт Киут аколлектив дыдирдырит 14.06.2023
Аслан Бжьаниа Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр ҿыц Роберт Киут аколлектив дыдирдырит

Аслан Бжьаниа Владимир Путин Урыстәыла Амш идиныҳәалеит 12.06.2023
Аслан Бжьаниа Владимир Путин Урыстәыла Амш идиныҳәалеит

Имҩаԥысит Аслан Бжьаниеи Алеқсандр Новаки реиԥылара 09.06.2023
Имҩаԥысит Аслан Бжьаниеи Алеқсандр Новаки реиԥылара

Аслан Бжьаниа ҳауаажәлар Ахәыҷқәа рыхьчара амш рыдиныҳәалеит 01.06.2023
Аслан Бжьаниа ҳауаажәлар Ахәыҷқәа рыхьчара амш рыдиныҳәалеит

Имҩаԥысит Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниеи аоппозициа ахаҭарнакцәеи реиԥылара 30.05.2023
Имҩаԥысит Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниеи аоппозициа ахаҭарнакцәеи реиԥылара

Аслан Бжьаниа амчратә еилазаарақәа рнапхгаҩцәа алархәны аилацәажәара мҩаԥигеит 30.05.2023
Аслан Бжьаниа амчратә еилазаарақәа рнапхгаҩцәа алархәны аилацәажәара мҩаԥигеит

Аслан Бжьаниа Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәаларшәара иазкыз аусмҩаԥгатә далахәын 21.05.2023
Аслан Бжьаниа Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәаларшәара иазкыз аусмҩаԥгатә далахәын

Ахада Аҳәынҭқарратә Шәарҭадара Амаҵзура Иҷыдоу ахықәкы змоу ацентр 25 шықәса ахыҵразы адныҳәалара ҟаиҵеит 20.05.2023
Ахада Аҳәынҭқарратә Шәарҭадара Амаҵзура Иҷыдоу ахықәкы змоу ацентр 25 шықәса ахыҵразы адныҳәалара ҟаиҵеит

Аслан Бжьаниа Аԥсны ААР Амедиацентр аҟны афорум «Global Abkhazia» далахәын 18.05.2023
Аслан Бжьаниа Аԥсны ААР Амедиацентр аҟны афорум «Global Abkhazia» далахәын

Ахада Адәныҟатәи аусқәа рминистрра 30 шықәса ахыҵразы адныҳәалара ҟаиҵеит 17.05.2023
Ахада Адәныҟатәи аусқәа рминистрра 30 шықәса ахыҵразы адныҳәалара ҟаиҵеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Адәныҟатәи Аусқәа рминистр Инал Арӡынбеи адипломатиатә маҵзура аусзуҩцәеи АА Адәныҟатәи Аусқәа рминистрра аҧҵоижьҭеи 30 ш. аҵра арыцхә рыдиныҳәалеит.

Имҩаԥысит  Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниеи Аԥсни Урыстәылеи иҟоу Венесуела Ацҳаражәҳәаҩи реиԥылара 16.05.2023
Имҩаԥысит Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниеи Аԥсни Урыстәылеи иҟоу Венесуела Ацҳаражәҳәаҩи реиԥылара

Аԥсны Ахада Владислав Арӡынба Ибаҟа амҵан ашәҭшьыҵәрақәа шьҭаиҵеит 14.05.2023
Аԥсны Ахада Владислав Арӡынба Ибаҟа амҵан ашәҭшьыҵәрақәа шьҭаиҵеит


Новости 61 - 80 из 2913
Начало | Пред. | 2 3 4 5 6 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org