Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

РАУЛЬ ҲАЏЬЫМБА МШАҦНЫҲӘАЗТӘИ АНЦӘАМАҴЗУРА ДАЛАХӘЫН

16.04.2017

Мшаҧымза 16 ауха Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ицқьаӡоу Анцәа Иан илызку Ажәабжь бзиа ахьӡ зху Аҟәатәи акафедратә ныхабааҟны имҩаҧысуаз Мшаҧныҳәазтәи анцәамаҵзура далахәын.

IMG_6854.JPGВозврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org