Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Алықьса Гогәуа ианашьоуп «Ахьӡ-Аҧша» аорден I аҩаӡара

27.02.2017

Жәабран 27 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба жәлар рышәҟәыҩҩы Алықьса Гогәуа ианеишьеит «Ахьӡ-Аҧша» аорден I аҩаӡара.

Аҧсны Ахада Иусҧҟала, баҩхатәрала амилаҭтә литературеи адоуҳатә культуреи рырҿиараҿы, зсахьаркыратә ҩаӡара ҳараку аҩымҭақәа раҧҵараҿы иналыукааша илагалазы жәлар рышәҟәыҩҩы Алықьса Гогәуа ианашьоуп «Ахьӡ-Аҧша» аорден I аҩаӡара. 


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org