Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

АИАШАХАҴАРАТӘ УАХӘАМА АҞӘА-ПИЦУНДАТӘИ АЕПАРХИА АИҲАБЫ АҦЛИА БАСАРИАН ИДНЫҲӘАЛАРА

15.02.2017

Ҳаҭыр ду зқәу Аб Басариан– Аҧлиа!

Гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит шәиижьҭеи 70 шықәса аҵра амш! Шәара шәанысит ҳажәлар рдоуҳатә-нцәахаҵаратә ҧсҭазаараҿы зҵакы ҕәҕәоу амҩа.

Ишәылшаз рацәоуп акыр шәышықәса ишьақәгылоз, иҿиоз Аҧсны аиашахаҵаратә традициақәареиҭарҿиараҿы. 1992-1993 шш. раан Аҧсны ахақәиҭреи ахьыҧшымреи, ҳажәлар рлахьынҵеи ашәарҭа бааҧсианҭагылаз аамҭазы, тәамҩахә, лацәааихьшь ҟамҵа шәазықәҧон Ҳаҧсадгьыл ахьчара, ргәы шьҭышәхуанҳаибашьцәа! ШәыхәҭалагаладуупиҧшьоуАиааираалыршараҿы. АибашьраашьҭахьихьыҧшымАҧсныАҳәынҭқарраашьаҭаркҩыицхыраарала, ишәылшеитаҧсуауахәамақәардинхаҵаратәмаҵзурааиҭашьақәыргылара.

Иахьагьыубриаганахьалааџьабааҕәҕәаныижәбоит. Доуҳала, иашахаҵарылареимадарашәырҿиоитАҧсниУрыстәылеи, зқьырсиантәкультураҳаракыуегьырҭаҳәынҭқаррақәеирыбжьара. Лыҵшәабзиалааусадыжәулоитхатәыбызшәалаиҭыҵуаанцәахаҵаратәлитературааӡыргара. Иналыукаашашәылшамҭақәарзыишәанашьоуп “Ахьӡ-аҧша “ аорден II аҩаӡара, иҧшьоуСергиРадонежски, СерафимСаровскирорденқәа.

Шәыҧсҭазаараҿыиналыукаашашәира -ныҳәамшаҽны, ишәзеиҕьасшьарцсҭахыупагәамчҕәҕәа, агәалаҟараҟаимаҭ, аҧсуашықәсынҵыраду! Ишәыгымзааит иаҳхылаҧшхәу илаҧш-хаа, игәыбылра!


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org