Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

11.08.2023
Ахада Пицунда ақалақь амш аҽны адныҳәалара ҟаиҵеит

08.08.2023
Аслан Бжьаниа Қырҭтәыла аганахь ала иҟаҵаз агрессиа 15 ш.ахыҵра инамаданы Алада-Уаҧстәыла адгылара аиҭеит

Аслан Бжьаниа Урыстәыла афырхаҵа, аԥырҩы-акосмонавт Олег Артемьев дидикылеит 04.08.2023
Аслан Бжьаниа Урыстәыла афырхаҵа, аԥырҩы-акосмонавт Олег Артемьев дидикылеит

Аслан Бжьаниа УА Афедералтә Еизара Аҳәынҭқарратә Дума адепутат Иана Лантратова дидикылеит 04.08.2023
Аслан Бжьаниа УА Афедералтә Еизара Аҳәынҭқарратә Дума адепутат Иана Лантратова дидикылеит

Ахада Ҭырқәтәыла иҟоу Аҧсуа культуратә центрқәа рфедерациа ахаҭарнакцәа идикылеит 28.07.2023
Ахада Ҭырқәтәыла иҟоу Аҧсуа культуратә центрқәа рфедерациа ахаҭарнакцәа идикылеит

Аслан Бжьаниа ААП аҟны аилацәажәара мҩаҧигеит 26.07.2023
Аслан Бжьаниа ААП аҟны аилацәажәара мҩаҧигеит

 Аҧсны Ахада Гагра араион аҟны агәаҭаратә усурақәа мҩаԥигоит 26.07.2023
Аҧсны Ахада Гагра араион аҟны агәаҭаратә усурақәа мҩаԥигоит

Ахада Гәдоуҭа апансионат «Черноморец» аҟны аиҭашьақәыргыларатә усурақәа шцо гәеиҭеит 25.07.2023
Ахада Гәдоуҭа апансионат «Черноморец» аҟны аиҭашьақәыргыларатә усурақәа шцо гәеиҭеит

Аслан Бжьаниа Аԥсны жәлар Аҳәынҭқарратә бираҟ амш рыдиныҳәалеит 23.07.2023
Аслан Бжьаниа Аԥсны жәлар Аҳәынҭқарратә бираҟ амш рыдиныҳәалеит

Ахада Жәларбжьаратәи аҿартә туристтә-патриоттә форум «Иаку Кавказ» алахәцәа аԥсшәа реиҳәеит 20.07.2023
Ахада Жәларбжьаратәи аҿартә туристтә-патриоттә форум «Иаку Кавказ» алахәцәа аԥсшәа реиҳәеит

Аԥсны Ахада мышктәи визит ҳасабла Нальчикҟа дцеит 20.07.2023
Аԥсны Ахада мышктәи визит ҳасабла Нальчикҟа дцеит

Ахада Кәыдры аӡиас аҟны аӡышьҭрариашаратә усурақәа шцо гәеиҭеит 18.07.2023
Ахада Кәыдры аӡиас аҟны аӡышьҭрариашаратә усурақәа шцо гәеиҭеит

Аслан Бжьаниа усуратә визитла Очамчыра араион даҭааит 18.07.2023
Аслан Бжьаниа усуратә визитла Очамчыра араион даҭааит

Ахада усуратә визитла Гал араион даҭааит 17.07.2023
Ахада усуратә визитла Гал араион даҭааит

Аслан Бжьаниа Аҟәа араион актив алархәны анҭыҵтәи аизара мҩаҧигеит 14.07.2023
Аслан Бжьаниа Аҟәа араион актив алархәны анҭыҵтәи аизара мҩаҧигеит

Ахада Гәылрыҧшь араион актив алархәны анҭыҵтәи аизара мҩаҧигеит 14.07.2023
Ахада Гәылрыҧшь араион актив алархәны анҭыҵтәи аизара мҩаҧигеит

Ахада Гәылрыԥшь араион аҟны абзазаратә црыҵқәа рышьҭаҵарҭаҟны аргыларатә усурақәа шцо гәаиҭеит 14.07.2023
Ахада Гәылрыԥшь араион аҟны абзазаратә црыҵқәа рышьҭаҵарҭаҟны аргыларатә усурақәа шцо гәаиҭеит

Ахада Аԥсабаратә рыцҳара ахҟьа-ԥҟьақәа раԥыхразы ареспубликатә штаб аԥиҵеит 11.07.2023
Ахада Аԥсабаратә рыцҳара ахҟьа-ԥҟьақәа раԥыхразы ареспубликатә штаб аԥиҵеит

Ахада аԥхасҭа зауыз аҭыԥқәа дырҭааны аиҭашьақәыргыларатә усурақәа шымҩаԥысуа гәеиҭеит 10.07.2023
Ахада аԥхасҭа зауыз аҭыԥқәа дырҭааны аиҭашьақәыргыларатә усурақәа шымҩаԥысуа гәеиҭеит

Аслан  Бжьаниа иаалырҟьаны аизара мҩаҧигоит Гагра араион Администрациаҟны иҟалаз аӡхыҵра иахҟьаны 10.07.2023
Аслан Бжьаниа иаалырҟьаны аизара мҩаҧигоит Гагра араион Администрациаҟны иҟалаз аӡхыҵра иахҟьаны


Новости 61 - 80 из 2943
Начало | Пред. | 2 3 4 5 6 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org