Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аминистрцәа реилазаара иадҵоуп

21.05.2015

Аҳәынҭқарратә маҵзурақәа рыҟны аҳақьым илимҩаакәа, анаркотикатә маҭәашьарқәа здызкыло ахаҿқәа ыҟамзаарц азы Ахада Рауль Ҳаџьымба Аминистрцәа реилазаара адҵа риҭеит анагӡаратә мчхара аусбарҭақәа русзуҩцәа рыҩныҵҟа анаркотикатә маҭәашьарқәа рхархәагақәеи аҧсихотроптә маҭәашьарқәеи рыдкылара инамаданы ихымҧадатәу амедицинатә гәаҭара амҩаҧгашьа аҧҟара ашьақәыргыларазы.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org