Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

Ахада усуратә визитла Гал араион даҭааит 17.07.2023
Ахада усуратә визитла Гал араион даҭааит

Аслан Бжьаниа Аҟәа араион актив алархәны анҭыҵтәи аизара мҩаҧигеит 14.07.2023
Аслан Бжьаниа Аҟәа араион актив алархәны анҭыҵтәи аизара мҩаҧигеит

Ахада Гәылрыҧшь араион актив алархәны анҭыҵтәи аизара мҩаҧигеит 14.07.2023
Ахада Гәылрыҧшь араион актив алархәны анҭыҵтәи аизара мҩаҧигеит

Ахада Гәылрыԥшь араион аҟны абзазаратә црыҵқәа рышьҭаҵарҭаҟны аргыларатә усурақәа шцо гәаиҭеит 14.07.2023
Ахада Гәылрыԥшь араион аҟны абзазаратә црыҵқәа рышьҭаҵарҭаҟны аргыларатә усурақәа шцо гәаиҭеит

Ахада Аԥсабаратә рыцҳара ахҟьа-ԥҟьақәа раԥыхразы ареспубликатә штаб аԥиҵеит 11.07.2023
Ахада Аԥсабаратә рыцҳара ахҟьа-ԥҟьақәа раԥыхразы ареспубликатә штаб аԥиҵеит

Ахада аԥхасҭа зауыз аҭыԥқәа дырҭааны аиҭашьақәыргыларатә усурақәа шымҩаԥысуа гәеиҭеит 10.07.2023
Ахада аԥхасҭа зауыз аҭыԥқәа дырҭааны аиҭашьақәыргыларатә усурақәа шымҩаԥысуа гәеиҭеит

Аслан  Бжьаниа иаалырҟьаны аизара мҩаҧигоит Гагра араион Администрациаҟны иҟалаз аӡхыҵра иахҟьаны 10.07.2023
Аслан Бжьаниа иаалырҟьаны аизара мҩаҧигоит Гагра араион Администрациаҟны иҟалаз аӡхыҵра иахҟьаны

Ахада Аҟәа ақалақь амш аҽны ақалақьуаа дрыдныҳәалеит 08.07.2023
Ахада Аҟәа ақалақь амш аҽны ақалақьуаа дрыдныҳәалеит

Ахада УА Адәныҟаекономикатәи жәларбжьаратәи аимадарақәа рдепартамент анапхгаҩы Сергеи Чериомин диҧылеит 07.07.2023
Ахада УА Адәныҟаекономикатәи жәларбжьаратәи аимадарақәа рдепартамент анапхгаҩы Сергеи Чериомин диҧылеит

Аслан Бжьаниа Ауаажәларратә палата аусура далахәын 06.07.2023
Аслан Бжьаниа Ауаажәларратә палата аусура далахәын

Ахада Аԥсны ашкол аушьҭымҭацәа дрыдныҳәалеит 04.07.2023
Ахада Аԥсны ашкол аушьҭымҭацәа дрыдныҳәалеит

Имҩаԥысит Аслан Бжьаниеи Максим Решетникови реиԥылара 04.07.2023
Имҩаԥысит Аслан Бжьаниеи Максим Решетникови реиԥылара

Аԥсны Ахада Александр Лукашенко Беларусиа Ареспублика Ахьыҧшымра амш идиныҳәалеит 03.07.2023
Аԥсны Ахада Александр Лукашенко Беларусиа Ареспублика Ахьыҧшымра амш идиныҳәалеит

Аслан Бжьаниа Тамшьтәи адесант аҟны иҭахаз ргәаларшәара иазкыз аусмҩаԥгатә далахәын 02.07.2023
Аслан Бжьаниа Тамшьтәи адесант аҟны иҭахаз ргәаларшәара иазкыз аусмҩаԥгатә далахәын

Имҩаԥысит Аԥсны Ахадеи Владимир Путини ҭелла реицәажәара 01.07.2023
Имҩаԥысит Аԥсны Ахадеи Владимир Путини ҭелла реицәажәара

Ахада Аҟәатәи амшын баӷәазаҟны амшын ныҟәаратә лаинер даԥылеит 30.06.2023
Ахада Аҟәатәи амшын баӷәазаҟны амшын ныҟәаратә лаинер даԥылеит

28.06.2023
Аслан Бжьаниа Аҧсны аԥсылманцәа Кәырбанныҳәа рыдиныҳәалеит

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҳәамҭа ҟаиҵеит 24.06.2023
Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҳәамҭа ҟаиҵеит

Аԥсны Урыстәылатәи Абжьаҟазаратә мчқәа ралагалара амш иазку агәаларшәагатә рыцхә азгәарҭеит 21.06.2023
Аԥсны Урыстәылатәи Абжьаҟазаратә мчқәа ралагалара амш иазку агәаларшәагатә рыцхә азгәарҭеит

Ахада усуратә визитла Москваҟа дцеит 20.06.2023
Ахада усуратә визитла Москваҟа дцеит


Новости 41 - 60 из 2910
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org