Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аслан Бжьаниа Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәаларшәара иазкыз аусмҩаԥгатә далахәын

21.05.2023

Аслан Бжьаниа Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәаларшәара иазкыз аусмҩаԥгатә далахәын

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәаларшәара Амш инамаданы Аҟәа Амшын аԥшаҳәаҟны имҩаԥысыз аусмҩаԥгатә далахәын.

Ашәҭшьҭаҵара ацеремониа иалахәын Ахада Ихаҭыԥуаҩ Гәынба Бадра, Аԥсны Жәлар Реизара – Апарламент  Аиҳабы Ашәба Лаша, Администрациа Анапхгаҩы Нанба Џьансыхә, аиҳабыра алахәцәа, Апарламент адепутатцәа, ауаажәларра рхаҭарнакцәа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org