Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аслан Бжьаниа Лыхны ақыҭа даҭааит Лыхнашҭаҟны игылоу иԥшьоу аҭәаҵла аҭагылазаашьа агәаҭаразы

01.05.2023

Аслан Бжьаниа Лыхны ақыҭа даҭааит Лыхнашҭаҟны игылоу иԥшьоу аҭәаҵла аҭагылазаашьа агәаҭаразы

ԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Лыхны ақыҭа даҭааит Лыхнашҭаҟны игылоу иԥшьоу аҭәаҵла аҭагылазаашьа агәаҭаразы. Ааигәа ахәымгара ззыруыз аҵла иаҵәа бӷьыла ихҟьоуп.

Аслан Бжьаниа аҵла аҭагылазаашьа цәгьаӡам ҳәа азгәеиҭеит: «Анцәа имчала, иара убас аспециалистцәа рыбзоурала, шьҭа аҵла ԥшьа аиқәырхара алшап ҳәа ҳгәыӷуеит».

Аҳәынҭқарра Ахада ицын Ахада Ихаҭыԥуаҩ Бадра Гунба, Ахада Иадминистрациа Анапхгаҩы Џьансыхә Нанба, акультура аминистр Даур Ақаҩба.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org