Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы Роберт Киут дидикылеит

15.04.2023

Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы Роберт Киут дидикылеит

Ахада Аслан Бжьаниа Аԥсны Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Ахантәаҩы Роберт Киут дидикылеит. АШӘА Ахантәаҩы Аҳәынҭқарра Ахада адырра ииҭеит Лыхны ақыҭаҟны аҭоурыхтә ҭыԥ ахәынгара иалахәу ахаҿқәа рышьақәыргыларазы аоперативтә-ԥшааратә усмҩаԥгатәқәа рылҵшәақәа рзы: «Ишьақәыргылоуп иагьаанкылоуп Аԥсны Аҳәынҭқарра атәылауаа ҩыџьа. Урҭ рганахьала аусҭҵааратә усмҩаԥгатәқәа мҩаԥысуеит»

Роберт Киут иазгәеиҭеит ишаарԥшу ацәгьоурақәа рымҩаԥгараан хархәара рымоуп ҳәа зыгәҩара ыҟоу амаҭәарқәа. Иара убас уи иҳәеит урҭ ари ацәгьоура ишалахәу шьақәзырӷәӷәо адыррақәа шыҟоу.

«Урҭ иҟарҵаз ацәгьоура ҵаҵӷәыс иамоу макьана аҭҵаара мҩаԥысуеит, - иҳәеит АШӘА ахантәаҩы. – Ҳара аверсиақәа жәпакы аус рыдулара ҳаҿуп. Урҭ рхыԥхьаӡараҟны иҟоуп Аԥсны Аҳәынҭқарра аҩныҵҟа аҭагылазаашьа аруадаҩра хықәкыс измоу атәым тәылаҟнытә иҷыдоу амаҵзурақәа ралахәрагьы».

Ахада АШӘА аусзуҩцәа аџьшьара рыҭаны адҵа ҟаиҵеит, ари ацәгьоура лассы аартразы иаҭаху аусмҩаԥгатәқәа рымҩаԥгаразы.
«Акраҵанакуеит ацәгьоура ҵаҵӷәыс иамоу, ари аус иадгылоу, хықәкыс иамоу аилкаара», - иҳәеит аҳәынҭқарра Ахада.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org