Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Беларуси Урыстәылеи Реидгыла Апарламенттә Еизара аделегациа идикылеит

02.11.2022

Ахада Беларуси Урыстәылеи Реидгыла Апарламенттә Еизара аделегациа идикылеит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҿартә политикеи, аспорти, атуризми рзы Акомиссиа ахантәаҩы Артиом Туров напхгара зиҭоз дырҧылеит Беларуси Урыстәылеи Реидгыла Апарламенттә Еизара   аделегациа даҧылеит.

Асасцәа аҧсшәа раҳәо, аҳәынҭқарра Ахада иазгәеиҭеит  еиуеиҧшым аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рзакәанҧҵаратә мамзаргьы анагӡаратә мчхараҟны аизыҟазаашьақәа рырҭбаара шаҭаху.
"Еиуеиҧшым аҩаӡарақәа рыҟны ҳара ҳаимадарақәа рыцҵара ҳажәлар, ҳуааҧсыра ирыдҳәалоу, ииашоу ахырхарҭа рызҭогьы акәны иҟазароупҩ Еснагь ус иҟан, убри аҟынтә сара агәахәа бзиала шәаабеит ҳәа шәасҳәоит зегьы ҳзы иуадаҩу аамҭазы", - иҳәеит Бжьаниа.

Ахада иҳәеит ас еиҧш иҟоу аиҧыларақәа рыҟны Аҧсни, Урыстәылеи, Беларуси рыжәларқәа ирыбжьоу аиҩызара шарӷәӷәо. "Ҳарҭ акрааҵуеит ҳаибадыруеижьҭеи, ҳаизааигәахеижьҭеи", - иҳәеит Ахада.
Аслан Бжьаниа асасцәа ирзеиҭеиҳәеит ихәыҷра иадҳәалаз ҭоурыхк.
"Сара сқыҭа гәакьаҿы Тамшь апионертә лагер ыҟан, уа Беларусынтә ахәыҷқәа рыҧсы ршьон. Сара сшыхәыҷыз убри алагер ахь сдәықәырҵеит, аурыс бызшәа сҵарц азы. Аҵыхәтәаны, саныхынҳә  излеилкаахаз ала, аурыс бызшәа акәымкәа, абеларус бызшәоуп исҵаз. Иазгәаҭатәуп, апионертә лагер ыҟанаҵы ҳқыҭаҿы еилаҧсаз 17 ҭаацәара шыҟаз. Ари ҭоурых бзиоуп", - иҳәеит Ахада.
Апарламенттә еизара аҿартә политикеи, аспорти,  атуризми ркомиссиа ахантәаҩы, Ихьыҧшым Аҳәынҭқаррақәа Реиҩызара аусқәеи, евразиатәи аинтеграциеи  ҳџьынџьуааи ҳареи  ҳаимадареи русқәа рзы Аҳәынҭқарратә Дума

Аилак ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ Артиом Туров Ахада иҭабуп ҳәа еиҳәеит  иҟаиҵаз адкыларазы.
"Ара сыҟазаара гәахәароуп сара сзы. Иҭабуп ҳәа сҳәарц сҭахуп аконструктивтә ҟазшьа змаз Апарламент Аиҳаби ҳареи ҳаиҿцәажәаразы. Ҳколлегацәа-адепутатцәеи ҳареи Урыстәылеи Беларуси реиҧш, Аҧсны аинтересқәагьы ирыдҳәалоу ахырхарҭақәа жәпакы ҳрылацәажәеит. Ҳарҭ инарҭабааны аимадарақәа ҳабжьаҳҵароуп агәуманитартә, аекономикатә, аполитикатә усхкқәа рыҟны, агәра згоит, ҳажәлар рҿаҧхьа иқәгылоу ашәарҭарақәа рықәҿыҭра шҳалшо. Ҳарҭ ҳажәларқәа шәышықәсала аидгылара рыман, иреиҕьу аҵасқәеи, акультуреи, адини ҳаидыркылоит. Ас еиҧш иҟоу аформат ала раҧхьаӡа акәны Аҧсны ҳаҟоуп, иҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит аамҭа ҧшааны ҳаибабара ахьалшәыршаз",-иҳәеит Туров.

Аслан Бжьаниа иазгәеиҭеит Аҧсни Беларуссиеи рыбжьара аекономикатә еизыҟазаашьақәа рыҿиара  иамоу аҵакы. "Ҳара аекономикатә ҿиара  аҵак ду амоуп ҳәа иҳаҧхьаӡоит. Ааигәа аҧсны даҳҭан Беларус Ахада, иазгәаҳҭаз шьаҿақәак ыҟоуп, аҧхьаҟа иҵегьы ирыцҵахоит. Ҳарҭ  иаҳҭахуп ҭынч анхара-анҵыра, аҿиара. Ҳарҭ зегьы ҳаҭырла ҳарзыҟоуп, ҳахгьы ҳаҭыр ақәаҳҵоит",-иҳәеит иара.
Апарламенттә Еизара Аҿартә политикеи, аспорти, атуризми рзы Акомиссиа ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ Сергеи Клишевич иара убас Ахада иҭабуп ҳәа еиҳәеит аиҧыларазы. "Сара раҧхьаӡа акәны ара сыҟоуп, аха Аҧсны аӡбахә саҳахьан асовет аамҭазы лассы-лассы арахь иаалоз сани сан лаҳәшьеи рыҟнытә. Сара Аҧсныҟа сцоит анысҳәа, иаасыҵашьыцит. Ара ауаа гәыла-ҧсыла рыҧсы ршьоит, ргәабзиара еиҭашьақәдыргылоит. Амшын аҧшаҳәаҿы маҷк ҳнеиааит, акаҳуа ҳжәит, иџьасшьеит ауаа шаҟа ргәы аарту. Ҳара иҳаҳахьеит Анцәа адгьыл анишоз иара ихазы иалихыз ахәҭа аҧсуаа ишшәиҭаз атәы зҳәо шәлегьенда. Ииашаҵәҟьаны, џьанаҭ ҭыҧуп", - иҳәеит Клишевич.

Аиҧылара мҩаҧысит аҧхарра зцыз аиҩызаратә ҟазшьа аманы.
Аиҧылара иалахәын Аҧсны Жәлар Реизара  -  Апарламент аиҳабы Лаша Ашәба, Ахада Иадминистрациа Анапхгаҩы Џьансыхә Нанба, Апарламент Аиҳабы ихаҭыҧуаҩ  Ашот Аветисиан, Аҿартә политикеи, аспорти, атуризми рзы Акомиссиа ахантәаҩы Артиом Туров, Аҿартә политикеи, аспорти, атуризми рзы Акомиссиа ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ Сергеи  Клишевич, Акомиссиа алахәцәа - Дмитри  Басков, Ольга Петрашова, Антон Ткачиов.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org