Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра аҳҭнықалақь ахақәиҭтәра амш азы ҳауаажәлар дрыдныҳәалеит

27.09.2022

Ахада Аҧсны  Аҳәынҭқарра аҳҭнықалақь ахақәиҭтәра амш азы ҳауаажәлар дрыдныҳәалеит

Ахада Аҧсны  Аҳәынҭқарра аҳҭнықалақь ахақәиҭтәра амш азы ҳауаажәлар дрыдныҳәалеит  

Ҽаанбзиала!  Ишәыдысныҳәалоит иахьатәи аныҳәа.    
             1993 шықәса цәыббрамза 27 рзы Аҧсуа ар ҳ-Аҧсадгьыл аҳҭнықалақь аҳәынҭқарратә бираҟ ахадыргылеит. Ари арыцхә зегьы ҳагәқәа рҿы аҭыҧ ҷыда ааннакылоит. Аҟәа ахы иақәиҭызтәыз ҳҵеицәа рфырхаҵара хашҭшьа амаӡам!

Урҭ ргәымшәареи, иаадырҧшыз ахамеигӡареи ирыбзоураны иахьа Аҧсны ихьыҧшым  Аҧсны  Аҳәынҭқарра аҿиара амҩа иануп.        
Ҳхырхәоит ҳаҧсадгьыл зхы ақәызҵаз ҳҵеицәа рыхьӡала. Урҭ рыхьыӡқәа кашәара рықәым, наунагӡа Аҧсны аҭоурых адаҟьақәа ирнызаауеит.        

Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар!    

Абри аныҳәамш аҽны ишәзеиӷьасшьарц сҭахуп аҭынчра, анасыҧ, ҳаҳҭнықалақь - аизҳазыӷьара.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org