Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра ахьыԥшымра жәларбжьаратәи азхаҵара Амш инамаданы адныҳәалара ҟаиҵеит

26.08.2022

Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра ахьыԥшымра жәларбжьаратәи азхаҵара Амш инамаданы адныҳәалара ҟаиҵеит

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аԥсны Аҳәынҭқарра ахьыԥшымра жәларбжьаратәи азхаҵара Амш инамаданы адныҳәалара ҟаиҵеит.

Акыр иаԥсоу ҳауаажәлар,

Ишәыдысныҳәалоит Аԥсны Аҳәынҭқарра ахьыԥшымра жәларбжьаратәи азхаҵара Амш. 2008 шықәса нанҳәамза 26 рзы Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Дмитри Медведев зхы иақәиҭу, ихьыԥшым Аԥсны Аҳәынҭқарра азхаҵаразы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит.

Ҳара ахә ҳаракны иаҳшьоит Урыстәылатәи Афедерациа анапхгара аиашара иадгыланы, агәаӷьра ду аарԥшны иҟанаҵаз ашьаҿа.

Абри амш инаркны ҳажәлари ҳҳәынҭқарреи рыԥсҭаазараҟны аамҭа ҿыц алагеит. Хьӡы-ԥшала, фырхаҵарыла ианысит Аԥсны жәлар уи аамҭа ҿыц ахь инагаз амҩа.  

Иахьа иҭабуп ҳәа раҳҳәарц ҳҭахуп ари амш ҳзаазгаз зегьы хаҭа-хаҭала, ҳаҭырла иаҳгәалаҳаршәоит Ҳаԥсадгьыл ахақәиҭреи ахьыԥшымреи зхы ақәызҵаз.
  
Акыр иаԥсоу ҳауаажәлар, сара агәра згоит иахьагьы аӡәк еиԥш ҳаидгыланы ҳ-Аԥсны арҿиара, аԥеиԥш лаша аачаԥара амҩа ҳшану.

Ари аныҳәа ду аҽны Аԥсны иқәынхо ҳажәлар зегьы ирзеиӷьасшьар сҭахуп аҭынчра, аизҳазыӷьара.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org