Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Гәдоуҭатәи ахәшәтәырҭа хада даҭааит

16.08.2022

Ахада Гәдоуҭатәи ахәшәтәырҭа хада даҭааит

Аслан Бжьаниа Гәдоуҭа иҟоу Ахәшәтәырҭа хада даҭааит. Аҳәынҭқарра Ахада дицын араион администрациа анапхгаҩы Баграт Боџьгәуа.

Аслан Бжьаниа адырра ирҭеит амедицинатә усбарҭа адгьылҵакыраҟны иҟоу апроблемақәа рзы, ҷыдала, короновирустә ҿкычымазара аан аидара рацәа змаз иажәыз ацрыҵцарҭатә системазы.
Гәдоуҭатәи ахәшәтәырҭа хада ареспубликаҟны зықьҩыла ачымазцәа здызкылаз хәышәтәырҭа хаданы иҟалеит. Ара аӡымҩангара асистема акырӡа ихеит, ҳазҭагылоу аамҭазы ацрыҵцарҭатә система аус ауӡом.
  
Ахада иҳәеит Гәдоуҭатәи ахәшәтәырҭа хада араион азы стратегиатә обиектны излаҟоу ала, ҳазҭоу ашықәс цәыббрамза 1 аҟынӡа апроблема аӡбараҟны ацхыраара шаиҭо.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org