Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аҧсни Башкорҭосҭани рекономикатә, ринвестициатә, ртуристтә лшарақәа ирылацәажәеит

14.07.2022

Аҧсни Башкорҭосҭани рекономикатә, ринвестициатә, ртуристтә лшарақәа ирылацәажәеит

Аҧсны Ахада Аслан Бжьаниа зхадараҿы дыҟоу Аҧсуа делегациа Башкорҭорсҭан рвизит аҳәаақәа ирҭагӡаны Аконгресс-хол аҟны рыдгьылҵакырақәа ирымоу алшарақәа ирылацәажәеит.
Башкорҭорсҭан Ареспублика Аҧыза-министр Андреи Назаров аҧсшәа ҳәаны, иазгәеиҭеит, ас еиҧш иҟоу аиҧыларақәа ирымоу аҵакы, атәылақәа рыбжьара ахәҳаахәҭреи аинвестициақәеи рымҩақәҵараҿы инанагӡо ароль, иара аубас анаплакратә уаажәларрақәа ирыбжьоу аимадарақәа рырҭбаараҟны, ареспубликақәа рҩныҵҟеиҧш, глобалла азнеирала еиҳа инарҭбааны - жәларбжьаратәи аекономикатә уаажәларра ахәҭаҿы.
"Иахьа ҳара ауасхыр азышьҭаҳҵоит атауареикәшара аҧхьаҟа аизырҳара аус, аекономикатә еимадарақәа рырҭбаара, аимадарақәа рырӷәӷәара, анаплакратә уаажәларрақәа русеицзура арҿиара. Ҳарҭ иаҳзаатуеит азеиҧш лшарақәа ааглыхраҿы аусеицуразы, абнатә нхамҩаҿы, аргылараҿы, ахәҳаахәҭраҿы, акультураҿы, аҵараиураҿы. Зегь реиҳа ихадароу, ари Аҧсни Башкорҭосҭани рекономикатә лшара аизырҳара, ҳажәлар рыҧсҭазаара аиӷьтәра иацхраауеит,-иҳәеит Андреи Назаров.

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа арегион анапхгара иҭабуп ҳәа реиҳәеит рысасдкыларазы.

"Ҳреспубликақәа ирымоу алшарақәа ҳазҭагылоу аамҭазы ишахәҭоу еиҧш ахархәара амам. Аҧсҭазаара еиуеиҧшым аусхкқәа рыҟны ҳаимадарақәа ҳәаақәаҳҵазароуп. “Хықәкы хаданы иҳамоуп ҳауаажәлар рыбзазара еиӷьтәра, ареспубликақәа рыҟны иҭрыжьуа атауари амаҵзурақәеи  Аҧснынтә Башкоҭорсҭанҟа, иара убас Башкорҭосҭанынтәи Аҧсныҟа рдәықәҵара алыршатәуп”,- иҳәеит Ахада.
Анаҩс,  Башкоҭорсҭан аекономикатәи аинвестициатәи лшара дазааҭгылеит аҧыза-министр актәи ихаҭыҧуаҩ - аекономикатә ҿиареи аинвистициатә политикеи рминистр Рустам Муратов.
Аҧсны Аҳәынҭқарра атуристтә лшара дахцәажәеит атуризм аминистр Ҭемраз Хышба.
Хышба иқәгылараҿы дазааҭгылеит  иааидкыланы, Аҧсни Аҧсны аҳәынҭқарра аҭоурыхи. Иара убас, атуризм аминистр иҳәеит зҿлымҳара шаҭатәу хырхарҭақәак рыҟны Башкорҭосҭан аҧышәа, ҷыдала,  атуризм аусхк аҟны.
"Аҧсны аинвестициатә ҳауа уникалтәуп. Уи зыбзоуроу атәыла анапхгареи, хаҭала Ахадеи роуп,-иҳәеит Ҭемраз Хышба.
Иара убас, уи далацәжәеит атәылаҿы аус зуа ашәахтә льготқәа. Аинвестор изы иалшоит ахашәалахәы аҟнытә ашәахтә армаҷра, 10 инаркны 70 млн.рҟынӡа аинвестициа алагалараҟны амазаразы ашәахтә аҟны - 50%. Амазаразы ахашәалахәы  аҟнытә ашәахтә ашәараҟнытә ихы дақәиҭтәхоит аинвестиуиа амҽхак 70 млн. еиҳазар. Иарбоу альготқәеи апреференциақәеи аус руеит апроект аҿҳәара аманаҵы, аха апроект аусура нап анаркыз инаркны аашықәса иреиҳамкәа.  

Ахыркәшаратә қәгылараҟны Аҧсны Ахада Аслан Бжьаниа Башкоҭорсҭан Ареспублика анапхгара иҭабуп ҳәа реиҳәеит, аиҩызаратә республикақәа рыбжьара аимадара рырҭбаара дшадгыло шьақәырҕәҕәаны.
“Абри инаҵаны исҳәарц сҭахуп, иахьа аҿари сареи аиҧылара ҳаман, даара сгәы шьҭнахит ас еиҧш аҿар бзиа ахьшәымоу. Ҳара уи аганахь ала ҳаартуп. Ҳделегациа аилазаараҟны иҟоу еиҳарак аҿар роуп. Убри аҟнытә сгәы иаанагоит аҿар рганахьала аҿиара, аихьӡарақәа ҟалап ҳәа.  Иҭабуп аҧхарра  зҵаз шәысасдкыларазы. Аҧсны шәнеир ҳҭахуп, ҳашәзыҧшуп", - иҳәеит Аҧсны Ахада Аслан Бжьаниа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org