Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада аҧсшьараҟнытә дхынҳәын, инапынҵақәа рынагӡара иациҵеит

06.06.2022

Ахада аҧсшьараҟнытә дхынҳәын, инапынҵақәа рынагӡара иациҵеит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада аҧсшьараҟнытә дхынҳәын, инапынҵақәа рынагӡара иациҵеит.

Ашьыжь аҳәынҭқарра Ахада Иадминистрациа анапхгареи аусбарҭақәа реиҳабацәеи алархәны аилацәажәара мҩаҧигеит.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org