Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа аԥсшьара дцеит

16.05.2022

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа лаҵарамза 16 рзы аԥсшьара дцеит.

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада изы Азакәан инақәыршәаны, Аҧсны Ахада иҭахоит ауалафахәы зхыршәаауа 45 усуратә мшы ҿҳәарас измоу есышықәсатәи аԥсшьара.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org