Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аслан Бжьаниа Иирамш идиныҳәалеит Анатоли Бибилов

06.04.2022

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Иирамш идиныҳәалеит Алада Уаҧстәыла Ареспублика Ахада Анатоли Бибилов.

“Ҳаҭыр ду зқәу Аслан Гьаргь-иҧа!
Шәирамш инамаданы, ишәыдышәкыл гәыла-ҧсыла иҟаҵоу адныҳәалара!

Аҧышәа змоу аполитик, анапхгаҩ нага, агәымшәара злоу ауаҩы, Шәара шәыҧсҭазаара азышәкит шәыҧсадгьыли шәыжәлари рымаҵ аура.
Шәара шәгәамч, ишәылоу анапхгаратә ҟазара, иҳараку ауаҩытәыҩсатә ҟазшьақәа, Аҧсадгьыл аизҳазыҕьара, атәыла аекономикатә лшара арҕәҕәара иазку ааҧсарада шәусура Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩныҵҟеиҧш, уи анҭыҵгьы аҳаҭыр шәаҧсаны шәҟарҵеит.
Алада Уаҧстәыла акыр иахӡыӡаауеит ҳажәларқәа традициала ирыбжьоу аиҩызареи аилибаакареи.
Агәра згоит, Шәара шәыбзоурала иахьа иалыршоу аусеицура аҩаӡара ҩ-ганктәи аизыҟазаашьақәа аҧхьаҟагьы реизырҳаразы уасхыр ӷәӷәаны ишыҟало.

Аҭагылазаашьа схы иархәаны, ишәзеиӷьасшьар сҭахуп, ҳаҭыр зқәу Аслан Гьаргь-иҧа, агәабзиара, еицакра зқәым агәамч, анасыҧ, Аҧсны жәлар рҧеиҧш лашазы шәусураҟны аихьӡарақәа”.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org