Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аҟәа имҩаҧысит Хәажәкырамзазтәи ажәылараан иҭахаз ргәалашәара

16.03.2022

Аҟәа имҩаҧысит Хәажәкырамзазтәи ажәылараан иҭахаз ргәалашәара

Аҟәа имҩаҧысит 1992-1993 шш. Аҧсны аџьынџьтәылатә еибашьра ашықәсқәа рзы аҳҭнықалақь ахақәиҭтәразы Хәажәкырамзазтәи ажәыларатә операциаан иҭахаз ргәалашәара ахьӡала Ахьӡ-аҧша апарк аҟны ашәҭшьҭаҵара ацеремониа.

Аусмҩаҧгатә иалахәын Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа напхгара ззиуаз атәыла анапхгара.Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org