Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Донбасс иҟоу аҭагылазаашьа инамаданы аҳәамҭа ҟаиҵеит

20.02.2022

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Донбасс иҟоу аҭагылазаашьа инамаданы аҳәамҭа  ҟаиҵеит.

Аҳәамҭа атекст аҟны иҳәоуп:

Ҳара ҳгәы дырҭынчуам Донбасс имҩаҧысуа ахҭысқәа. Иаалырҟьаны Украина аганахьала иҟоу аибарххара есааира аӷәӷәахара иахьаҿу агәҭынчымра унамҭар залшом.
Рыцҳарас иҟалаз, Киев анапхгара аиҿцәажәаратә процесс аҳәаақәа ирҭагӡаны аимак аҭышәныртәалара иаартны мап шацәнакуа убартә иҟалеит. Мраҭашәаратәи ахылаԥшыҩцәа рганахьала ргәы азҭаҵо, адгылара ахьрырҭо иахҟьаны Украина, хықәкыс ишьҭнахит аҭыԥаҟны ашәарҭадара зхылҵуа апровокациақәа, арӷыӷкрақәа рымҩаԥгара

Аҧсны анапхгареи Донбасстәи Жәлар Рреспубликеи Лугансктәи  Жәлар Рреспубликеи рымчрақәеи иааиԥмырҟьаӡакәа аимадара рыбжьоуп,  аҭынч уааҧсыра рыбжьара аҧсыҭбарақәа ҟамларц азы атәылауаа Урыстәылатәи Афедерациахь иалҵырц азы ааҧхьара иҟарҵаз инамаданы. Аибашьра ӷәӷәа зхызгаз Аҧсны жәлар, абри аҩыза аамҭа уадаҩ аан Донбасс ауааԥсыра адгылара рырҭоит.
Убри инаҷыданы, иаҭахны иҟалозар, Аҧсны Аҳәынҭқарра Донбасс  арратә иара убас агәыҳалалратә цхыраара аҭара иазхиоуп.

Агәыӷра ҳамоуп Киев аҟәыӷара, ахара ахәыцра аанарҧшып ҳәа, аимак ҭынч мҩала аӡбара ада даҽа мҩакы шыҟам иазааип ҳәа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org