Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аусԥҟа инапы аҵаиҩит Ладариа И. И. Никарагуа иҟоу Аҷыдалкаатәи Амчнаӡазмоуи Аԥсны Аҳәынҭқарра Ацҳаражәҳәаҩыс иаҭаразы

20.12.2021

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аусԥҟа инапы аҵаиҩит Ладариа Инар Игор-иԥа Никарагуа иҟоу Аҷыдалкаатәи Амчнаӡазмоуи Аԥсны Аҳәынҭқарра Ацҳаражәҳәаҩыс иаҭаразы.

Аусԥҟа атекст аҟны иҳәоуп:

"Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциа ахәҭаҷ 53 апункт 8 инақәыршәаны Ладариа Инар Игор-иԥа даҭазааит Никарагуа иҟоу Аҷыдалкаатәи Амчнаӡазмоуи Аԥсны Аҳәынҭқарра Ацҳаражәҳәаҩыс".Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org