Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциатә ӡбарҭа аӡбаҩцәа идикылеит

25.11.2021

Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциатә ӡбарҭа аӡбаҩцәа идикылеит

Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциа Амш аламҭалаз Ахада Аслан Бжьаниа Аконституциатә ӡбарҭа аӡбаҩцәа идикылеит, ирыдиныҳәалеит Аконституциа Амш.

Аҳәынҭқарра Ахада иаҵшьны  иҳәеит Аконституциа – зыхьчара аҭаху, атәыла адокумент хаданы ишыҟоу.  

«Акыр иаԥсоу аҩызцәа, ишәыдысныҳәалоит уаҵәы иазгәаҳҭараны иҟоу Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциа амш.  

Ҳара Аконституциа ҳамоуп ҳажәлар аиаша разықәԥара иабзоураны.  Ари ҳдокумент хада  ҳахьчалароуп, иага уадаҩра ҟаларгьы.

Ҳара хықәкы хаданы иҳамазароуп аԥсуа ҳәынҭқарра ахьчара. Уи аҭахуп ҳҳәынҭқарра мчы аманы иҟазарц, жәларбжьаратәи аренаҟны апозициақәа ӷәӷәазарц азы» - иҳәеит Аслан Бжьаниа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org