Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада "Аԥсны Аҳәынҭқарра зҽаԥсазтәыз арҵаҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ахҵаразы" Аусԥҟа инапы аҵаиҩит

05.11.2021

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа «Аԥсны Аҳәынҭқарра зҽаԥсазтәыз арҵаҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ахҵаразы» АУСԤҞА инапы аҵаиҩит.
                                                                                                  
Аусԥҟа атекст аҟны иҳәоуп:

«Арҵаҩратә усураҟны, изызҳауа абиԥарақәа аҵара дырҵараҟны, рааӡараҟны рылшамҭақәа рзы
«Аԥсны Аҳәынҭқарра зҽаԥсазтәыз арҵаҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы рыхҵазааит:
  
АШӘБА Бела Платон-иԥҳа – С.П. Басариа ихьӡ зху Очамчыратәи ашкол-интернат адиректор;
ДОЧИА Наҭела Павел-иԥҳа – Аҟәа ақ. абжьаратәи ашкол №15 англыз бызшәа арҵаҩы».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org