Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Шьамтәылатәи Арабтә Республикаҟны иҟалаз арыцҳара инамаданы Башар-аль-Асад ишҟа ацҳамҭа ишьҭит

20.10.2021


Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Шьамтәылатәи Арабтә Республикаҟны иҟалаз арыцҳара инамаданы Ахада Башар-аль-Асада ишҟа ацҳамҭа ишьҭит.


"Шәара шәахь исымоу аҳаҭыр шьақәырӷәӷәо, Шьамтәылатәи Арабтә Республика  аҳҭнықалақь Дамаск иҟалаз атерракт инамаданы гәыла-ҧсыла сшәыдгылоуп. Аҧсны Аҳәынҭқарраҿы Шьамтәыла аҭыҧ змаз арыцҳара ауаажәларра гәалсра дула ирыдыркылеит, иагьақәыӡбоит. Аҳәара ҟасҵоит иҭахаз рҭаацәа ҳашрыдгыло ала, иара убас ааха зауз иаарласны агәабзиара роурц азеиӷьашьара шыҟаҳҵо азы адырра рышәҭарц".


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org