Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Сергеи Мениаило Аҩадатәи Уаԥстәыла Ареспублика Ахадас иалхра идиныҳәалеит

20.09.2021

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Сергеи Мениаило Аҩадатәи Уаԥстәыла Ареспублика Ахада имаҵурахьы иалхра идиныҳәалеит .

"Ҳаҭыр зқәу Сергеи Иван-иԥа!
Гәык-ԥсыкала ишәыдысныҳәалоит Аҩада Уаҧстәыла-Аланиа Ареспублика Ахада имаҵурахьы шәалхра.

Аӡәк еиҧш еицҿакны Шәара шәкандидатура иарҭаз адгылара шаҳаҭра ауеит шәҧышәеи, шәыпрофессионализми, ишәҟазшьоу апринципреи  
иарҭо агәрагара атәы.

Сергеи Иван-иҧа, ишәзеиӷьасшьоит агәабзиара, агәамч, шәнапы иану ҳаиашьаратә ауаҧс жәлар реизҳазыӷьара аус аҟны шәыгәҭакқәа зегьы рынагӡара!"


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org