Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада аԥшацәгьа ахҟьа-ԥҟьақәа раԥыхра азҵаара инамаданы аилацәажәара мҩаԥигеит

05.07.2021

Ахада аԥшацәгьа ахҟьа-ԥҟьақәа раԥыхра азҵаара инамаданы аилацәажәара мҩаԥигеит

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа ԥхынгәымза 4 рзы иҟалаз аԥшацәгьа ахҟьа-ԥҟьақәа раԥыхра азҵаара инамаданы аилацәажәара  мҩаԥигеит.  

«Иаалырҟьаны ицәырҵыз аԥшацәгьа ҳтәыла аекономика ааха ду анаҭеит. Афырҭын бааԥси уи инашьҭарххны излагаз ақәыршҩи иҟарҵаз аԥхасҭа инықәырԥшны ахәшьара ашәҭар сҭахуп», - иҳәеит Ахада.

Акалақьқәеи араионқәеи Радминистрациақәа рхадацәа аҭыԥан иҟоу аҭагылазаашьа атәы рҳәеит.  

  Гагра араион администрациа ахада ихаҭыԥуаҩ Алхас Барцыц иҳәеит амшын аҟны иҟаз ацәқәырԥа-еисраан аԥсшьаҩцәа рахьтә аӡәы дышҭахаз. Ишьҭыҵыз аԥшацәгьа иахҟьаны Гагра аҩныеихагыла дуқәа ҩба рхыбқәа ааха роуит, атрансформатортә станциаеиҵақәа хԥа блит, аҵлақәа хԥа каҳаит, иара убас автомашьынак ааха аиуит.  Аҩныеихагыла дуқәа рыҵаҟа аӡы ыҵалеит. Акоммуналтә маҵзурақәа аӡы аҵыхразы аусурақәа мҩаԥыргоит. Гагра араион иаиуз аԥхасҭа аԥыхра администрациа ахы иаднаҵоит, иҳәеит Барцыц.  

Гәдауҭа араион ахада Баграт Боџьгәуа атәыла ахада адырра ииҭеит 46 нхарҭа ҩны аԥхасҭа шроуз ала. Араион ахәҭақәак фымцалашарада иҟоуп аҟнытә афымцамч аусзуҩцәа арҽеиратә усурақәа мҩаԥыргоит.

Аҳҭнықалақь аҟны аԥхасҭа роуит 47 ҩны, ахыбрақәа ԥшьба рхыбқәа рыхнахит. Абас  адырра ҟаиҵеит администрациа ахада Беслан Ешба. Уи иажәақәа рыла аҭагылазаашьа уадаҩуп. «Ақалақь амацара амч ақәхаӡом. Аҭагылаазашьа ҷыдақәа рминистрреи Атәылахьчара аминистрреи ҳацхраауеит, - иҳәеит ақалақь ахада.

Гал, Тҟәарчал, Очамчыра, Гәылрыԥшь араионқәа радминистрациақәа рхадацәа аҭыԥан иҟоу аҭагылазаашьа атәы рҳәеит. Ара, урҭ ражәақәа рыла, аҭагылазаашьа ус еиԥш иуадаҩым.  

Афон ҿыц атәы ҳҳәозар, Администрациа ахада Ҭемыр Оҭырба ишиҳәаз ала, аԥша бааԥс ахатәы ҩнқәа жәба, асасааирҭатә обиектқәа хԥа, ахәаахәҭратә обиектк рхыбқәа рыхнахит. Асасааирҭатә обиектқәа ҩбеи ауаажәларратә крыфарҭақәа ҩбеи рыҟны аӡы ҩналеит. Иҵжәоуп 50 ҵла инарзынаԥшуа.
  
«Иацтәи амш иаҳнарбеит аҭыԥаҟны администрациақәа рхадацәа амшцәгьа ахҟьа-ԥҟьақәа рырҽеиразы аусура аиҿкаара шрылшаз. Уажәы акызаҵәык, иаҭаху, уи атәы аӡәгьы имҳәаӡеит, араионқәа зегьы афинанстә еидара хьанҭа иаҵалоит. Ахатәы ҩнқәа 95, аҩнеихагыла дуқәа 57 ааха роуит», - иҳәеит Аԥыза-министр Александр Анқәаб аилацәажәараҟны. Уи иазгәеиҭеит ақалақьқәеи араионқәеи радминистрациақәа рхадацәа иааргаз аинформациала еизаку адырранҵа шышьақәыргылахо.

Аилацәажәара иалахәын Ахада Ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба, Аԥыза-министр Алеқсандр Анқәаб, аминистрцәа, ақалақьқәеи араионқәеи радминистрациақәа рхадацәа,   «Амшынеиқәафымцамч», Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра, «Аԥсныавтомҩа» анапхгаҩцәа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org