Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Адҵа инапы аҵаиҩит «Аԥсны Аҳәынҭқарра ауааԥсыра короновирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку ауснагӡатәқәа рзы» Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Идҵа аԥсахрақәа ралагаразы АДҴА

30.06.2021

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Адҵа инапы аҵаиҩит «Аԥсны Аҳәынҭқарра ауааԥсыра короновирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку ауснагӡатәқәа рзы»
Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Идҵа аԥсахрақәа ралагаразы Адҵа.

Адҵа атекст аҟны иазгәаҭоуп:

«Аԥсны Аҳәынҭқарра ауааԥсыра короновирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку Акоординациатә штаб 2021 шықәса рашәарамза 29 аҟнытә азыӡба шьаҭас иаҭаны,  
«Аԥсны Аҳәынҭқарра ауааԥсыра короновирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку ауснагӡатәқәа рзы» 2021 шықәса лаҵарамза 13 аҟнытә № 175-рп Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Идҵа иалагалазааит абарҭ аԥсахрақәа:

апункт 1 ажәақәа «акультуреи аспорти русҳәарҭақәа» харҭәаазааит ажәақәа «абри апункт аҩбатәи абзац ала иазԥхьагәаҭоу амассатә усмҩаԥгатәқәа аламҵакәа»;
-  ихарҭәаазааит апункт 1 абри аҵакы змоу 2-тәи абзац ала:
«2021 шықәса ԥхынгәымза 5 инаркны азин ыҟамзааит ачаратә, агәырӷьаратә, аныҳәатә, алахьеиқәратә, иара убас даҽа массатә усмҩаԥгатәқәак рымҩаԥгара ауаажәларратә крыфарҭақәа ирызку иарку анаплакқәа (аобиектқәа) рыҟны».
    


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org