Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада абылра ахьыҟалаз астанциеиҵа "Очамчыра-ахарамч" даҭааит

29.06.2021

Ахада абылра ахьыҟалаз астанциеиҵа "Очамчыра-ахарамч" даҭааит

Рашәарамза 29 рзы, ашьыжь, Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Очамчыра ақ. аҟны абылра ахьыҟалаз 32 мегават мчхара змоу астанциеиҵа "Очамчира-ахарамч" даҭааит.

Аҷыдалкаатә ҭагылазаашьақәа рзы аминистрраҟны адырра роуит шарԥазы асааҭ 7:03 рзы.

Ахҭыс ахьыҟалаз аҭыԥ аҟны Ахада адырра ирҭеит амцарцәаратә гәыԥқәа ҩба рыла иаразнак абылра шаанкылаз, аха астанциеиҵа амыруга шыблыз. Аӡәгьы ааха имоуит.

Афымцамч аусзуҩцәа Ахада иарҳәеит уажәы иҟалаз аԥхасҭа амҽхак шьақәдыргылараны ишыҟоу. Иҟалаз абылра иахҟьаны фымцалашарада иаанхеит Очамчыра ақалақь ахәҭаки араион ақыҭақәа хәбеи.

Аҳәынҭқарра Ахада Очамчыра Администрациаҟны иаарласны аилацәажәара мҩаԥигеит. Аилацәажәара иалахәын Ахада Иадминистрациа Анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ ин.н. Валери Папба, Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озган,   Ареспубликатә унитартә наплакы "Амшынеиқәафымцамч" Адиректор хада Михаил Логәуа,  Очамчыра араион ахада Беслан Бигәаа, уи ихаҭыԥуаҩ Артимон Габлаиа, Араионтә еизара Ахантәаҩы Адгәыр Кәыҵниа, араион азинхьчаратә усбарҭақәа рнапхгаҩцәа.  

Аилацәажәараҟны хшыҩзышьҭра аҭан фымцалашарада иаанхаз ақыҭақәа рызҵаара. Афымцамч аусзуҩцәа ирҳәеит Очамчыра ақалақьи қыҭақәаки рыҟны афымцалашара аамҭала ишышьақәыргылоу.  Егьырҭ ақыҭақәа рыҟны аиҭашьақәыргыларатә усурақәа цонаҵы афымцамч аамҭала рыҭара алзыршо асхема аус адулара шцо.

Ахада иазгәеиҭеит иҟалаз ахҭыс даҽазныкгьы афымцамчтә усхк аҟны иҟоу ауадаҩрақәа ртәы шаҳәо.
Иара убас аҳәынҭқарра Ахада иҳәеит афымцамчтә усхк аҟны иҷыдоу аҭагылазаашьа шышьақәгылаз, иҷыдоу аҭагылазаашьаҟны иҷыдоу ауснагӡатәқәа рынагӡара шаҭаху.  

Аслан Бжьаниа иҳәеит хара имгакәа абри аилазаара адыԥхьаланы аилацәажәара амҩаԥгара иазԥхьагәаҭаны ишимаз. Уа иалацәажәараны иҟан фымцамчла аиқәыршәара азҵаара, аха иҟалаз ахҭыс иахҟьаны ари аизара иахьа ишымҩаԥгатәхаз.  
Ахада даҽазныкгьы иазгәеиҭеит афымцамчтә усхк  - акрызҵазкуа усхкны ишыҟоу, уи ҷыдала хылаԥшра шаиҭо, иара убас алеишәеи аҭакԥхықәра ашьҭыхреи аҭагылазаашьа арҽеира шрылшо.
  
Иазхьарԥшын афымцамч ахәԥса амшәара шықәсырацәалатәи аҭоурых. Ахада Очамчыра араион ахада идиҵеит ақыҭақәа радминистрациақәа афымцамч ахәԥса рылхразы рҭакԥхықәра ашьҭыхра , урҭ ргәырҽаниҵеит хаҭалатәи аҭакԥхықәразы. Аҭагылазаашьа арҽеиразы Ахада ҿҳәарас ириҭеит мызкы.

Аҳәынҭқарра Ахада иҳәеит нанҳәамза аказы ириҭаз адҵа инақәыршәаны аҭагылазаашьа шырҽеиз азы.
  
Ахада аизараҟны даҽазныкгьы амаининг азҵаара шьҭихит.

Аҳәынҭқарра Ахада адырра ирҭеит абри азҵаара инамаданы аусқәа шцо азы. Амилициа араионтә ҟәша аиҳабы иҳәеит акриптовалиута арҳара иазку аферма ҿыцқәа шаарԥшу, урҭ русурагьы шаанкылоу атәы.  

Аҳәынҭқарра Ахада ирыдиҵеит амаининг-ферма шаарԥшхалак, убри аҽныҵәҟьа ирбганы, иара иазалху аҭыԥқәа рахь иганы рышьҭаҵара, дара зтәу шьақәыргыланы, амыругақәа рымырхларц.  

Ахада ҷыдала «Амшынеиқәафымцамч» анаплакы анапхгара азхьарԥшны ирыдиҵеит астанциеиҵақәа рыҟны амцарцәаратә шәарҭадара иазку ауснагӡатәқәа рырӷәӷәара, иара убас астанциа аҩныҵҟеи уи акәша-мыкәшеи асанитартә ҭагылазаашьа хылаԥшра рыҭара.  


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org