Ахада Аԥсны ақалақьқәеи араионқәеи радминистрациақәа рхадацәа алархәны аилацәажәара мҩаԥигеит

Ахада Аԥсны ақалақьқәеи араионқәеи радминистрациақәа рхадацәа алархәны аилацәажәара мҩаԥигеит

Рашәарамза 4 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аҧсны араионқәеи ақалақьқәеи рхадацәа алархәны аилацәажәара мҩаҧигеит. Аизара иалахәын Ахада Иадминистрациа Анапхгаҩы Алхас Кәыҵниа, уи ихаҭыҧуаа, ашәахтәқәеи аизгақәеи рминистр Џьансыхә Нанба.
Аиԥылараҟны ирылацәажәан арегион аҟны Ковид 19 инамаданы аҭагылазаашьа, асанепидемиологиа аиӷьтәразы аҭыҧантәи амчрақәа русура аиӷьтәра, изакәанымкәа акриптовалиута аиура иаҿагыланы ақәԥаразы  ауснагӡатәқәа, ирыдыркыло азгәаҭақәа, ашәахтәеизгара амҩаҧысшьа, ақыҭанхамҩатә дгьылқәа хаҳарала рхарҳәара ртәы уҳәа еиуеиҧшым азҵаарақәа жәпакы.
Арегион анапхгаҩцәа атәыла Ахада адырра ирҭеит ишьҭыхыз азҵаарақәа рганахьала аҭыҧқәа рҿы иҟоу аҭагылазаашьа атәы.
Ахада арегионқәа рхадацәа ирыдиҵеит Ахада иадминистрациеи дареи русеицура дырӷәӷәарц.
Ашәахтәқәеи аизгақәеи рминистр Џьансыхә Нанба  дазааҭгылеит хәымз рыҩныҵҟа аусбарҭа аусура алҵшәа атәы.
«Азеиҧш еихшьалатә хыҧхьаӡара ҳазааҭгылозар, хәымз рыҩныҵҟа  аплан аҟны иарбоу 865 млн. аҟынтә еизгоуп миллиардки 26 млн. мааҭи. Аплантә згәаҭақәа 18,6% рыла еиҳаны инагӡоуп. Иааидкыланы араионқәа ҳарзааҭгылозар, иалаҳкаар алшоит аизҳара змоу адинамика ахьарбоу ҳәа, раҧхьа иргыланы Гагра, Гәдоуҭа, Аҟәа, Гәылрыҧшь араионқәа. Аиҵахара амоуп Очамчыра араион. Егьырҭ зегьы динамика бзиала русура мҩаԥысуеит», - иҳәеит Нанба.
Лаҵарамзазы ашәахтәқәа реизгара атәы ҳҳәозар, Нанба иажәақәа рыла, «аҭагылазаашьа еиҳа еицәоуп, 208 млн. аплан иахьарбоу, лаҵарамзазы абиуџьет иахыҧхьаӡалан 188 млн.мааҭ». Иҽеим алҵшәақәа ыҟоуп Аҟәа ақалақь - 83% ахьынагӡоу, Аҟәа араион - 84%,  Очамчыра араион - 67,5%. Егьырҭ араионқәа аплантә дҵақәа нарыгӡеит мамзаргьы иацҵаны инарыгӡеит.    
Иара убас, Џьансыхә Нанба иҳеит 2021ш. рашәармза 1 азы инханы иҟоу ауалқәа ртәы. Ашәахтәқәеи аизгақәеи рзы ауалқәа рзеиҧш еицҵалыҵ иартәеит 905млн.мааҭ, ари  60 млн.мааҭ рыла еиҵоуп 2021 ш. лаҵарамза 1 азы иарбаз аасҭа. «Азеиҧш уал  905 млн. мааҭ аҟынтә, уажәы ареспублика иақәу ауал иартәоит 99 млн. мааҭ иааидкыланы, ипроблемоу ауал иартәоит 674 млн.мааҭ,  ашәҟәҭагалара иахымсыз ашәахтәшәаҩцәа руал иартәоит 132 млн мааҭ», - ҳәа азгәеиҭеит аминистр. Иара убас иацҵаны иҳәеит абри аганахьала ашәахтә усбарҭақәеи Аӡбаратә нагӡаҩцәа рмаҵзуреи  аус шеицыруа. Аӡбаратә нагӡаҩцәа русбарҭахь аамҭа зегьы иалагӡаны инашьҭуп 230 материал, ауал иартәаз азеиҧш хыҧхьаӡара 157млн. мааҭ ыҟоуп.

«Иахьазы алҵшәақәа абас иҟоуп: идыршәоуп 14,5 млн.мааҭ. Шә-материалк ирзынаҧшуа рхыркәшара иаҿуп, урҭгьы Аӡбараҭә нагӡаҩцәа рмаҵзурахьы инашьҭхоит», - иҳәеит аминистр.

Нанба иажәақәа рыла, Аҧсны ашәҟәы иҭагалоуп 4285 иуристтә хаҿы, урҭ рахьтә аус зуа 1263 роуп. Ари 30% иназынаҧшуа иҟоуп, егьырҭ анхамҩатә усура мҩаҧыргаӡом, мамзаргьы акагь ахьарбам абаланс аларҵоит. Зынӡа ашәҟәы иҭагалоуп 11868 хаҭалатәи анаплакҩцәа, урҭ рахьтә аусура нарыгӡоит хаҭалатәи анаплакҩцәа 7724-ҩык.
  
Ақалақьқәеи араионқәеи радминистрациақәа рхадацәа араионқәа русура  иазкыз аҳасабырбақәа ирзааҭгылеит.

Аҭыҧантәи администрациақәа рнапхгаҩцәа данырзыӡырҩы анаҩс, Аслан Бжьаниа иазгәеиҭеит, анхамҩақәа рыстатистика амҩаԥгара шаҭаху, рраионқәа рҟны иҟоу адгьылқәа шаҟа ыҟоу, урҭ хықәкыс ирымоу, шаҟа гектар аус адулоу, иаадрыхуа закәу. «Адгьыл - ҳара мал хаданы иҳамоу ауп, економикатә инструментуп. Абри аинструмент аус ауа иҟаҵатәуп. Адгьылқәа жәпакы хархәара рыҭаӡам. Баша ишьҭоуп. Адепрессивтә раионқәа нап рыдкылатәуп. Мрагыларатәи Аҧсны  иҟоу аҭагылазаашьа бааҧс ҳаиааироуп, ақәҿиара змоу аҭоурых аҳҭароуп»,- иҳәеит Ахада, администрациақәа рхадацәа ихы рықәкны.

Ахада иадминистрациа ахаҭарнакцәа ирыдиҵеит мчыбжьык аҩныҵҟала адгьылтә ҭыҧқәа рзы арендатә еиқәшаҳаҭра апроект аус адыруларц. «Атиптә еиқәшаҳаҭра азшәырхиа, зхыдҵақәа назмыгӡаз аганқәа рҭакҧхықәра ахьарбахо. Аиқәшаҳаҭра аҧыххар алшоит ганкымацарала. Адгьылтә хархәага - зегь реиҳа ихадароу хархәагоуп  ҳара ҳзы. Ари адшара дыррала ахархәашьа ҳҵароуп, акгьы ззалымхуа иранажьтәым, рнапаҿы иааныжьтәым. Ари аҳәынҭқарра иахатәуп, сара иасҭаз  администрациа ахадацәа уи азы аҭакҧхықәра ныҟәыргоит. Сара жәабала Аиқәшаҳаҭрақәа збахьеит, иарбанзаалак ҭакҧхықәрак ахьарбам. Аҳәынҭмазара аилак аҟны иҟоуп уажәшьҭа заԥыхра ҳалымшо аиқәшаҳаҭрақәа»,- иҳәеит Ахада, иара убас  ргәырҽаниҵеит Ахада Иусбарҭа атиптә еиқәшаҳаҭрақәа аназдырхиалак анаҩс даҽа еиқәшаҳҭрак анапаҵаҩра аӡәгьы азин шимам азы.

Изакәанымкәа акриптовалиутақәа риура , насгьы афымцамчы иамоу аидара акырӡа иаззырҳаз   амзызқәа ишыруаку азгәаҭо, Ахада иҳәеит: «Ари азҵаара аӡбаразы аусқәа цоит. Ари абизнес амҩаԥгаразы аҭагылазаашьа ыҟоуп аи азы  Урыстәылантәи афымцамчы ҳарҭо иҟалар. Урыстәыла иара атарифқәа рыла афымцамч ҳаҭара иазхиоуп. Усҟан дара роператорцәа еихыршалоит дара рфымцамчы. Иҟалап убри аҩыза ҳазнеир, аха ари аамҭа аҭахуп. Ҳазҭоу ашықәс анҵәамҭазы амаининг иадҳәалоу азҵаара ҳаӡбап ҳәа ҳгәыӷуеит. Уажәазы изакәантәым аусура аанкылатәуп».

Аизара аихшьала ҟаҵо, Аслан Бжьаниа Ахада Иадминистрациа Анапхгаҩы А. Кәыҵниа адҵа ииҭеит ақалақьқәеи араионқәеи радминистрациақәа рхадацәа есҩымчыбжьа аусуратә еилацәажәарахь еизигаларц.


Возврат к списку