Ахада Урысавиациа анапхгаҩы Александр Нерадько дидикылеит

  Ахада Урысавиациа анапхгаҩы Александр Нерадько дидикылеит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Урысавиациа анапхгаҩы Александр Нерадько дидкылеит.

Аиҧылараҟны ирылацәажәеит Аҟәатәи аҳаиртә баҕәаза шьаҭанкылатәи арҽеиреи аусуреи ирызку ашьаҿақәа рхацыркра.

Ас еиҧш иҟоу азҵааразы азыӡба адкылара алыршан 2020 шықәса абҵарамза 12 рзы имҩаҧысыз Аҧсни Урыстәылеи рхадацәа реиҧылара аихшьалақәа рыла.


Возврат к списку