Имҩаҧысит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниеи Шьамтәылатәи Арабтә Республика аҧыза-министри реиҧылара

Аԥсны  Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниеи  Шьамтәылатәи Арабтә Республика Аԥыза-министр Хәсеин Арнуси реиԥылара мҩаԥысит.

Аслан Бжьаниа Аԥснытәи аделегациа аганахьала иҟарҵаз асасдкыларазы  шьамтәылатәи аган иҭабуп ҳәа реиҳәеит.

«Иацы, Шьамтәыла Ахада, ҳаҭыр зқәу  Башар Асади ҳареи ҳаиԥылара мҩаҧысит. Уи даара аҵакы аманы, аиҩызаратә ҟазшьа аҭаны имҩаҧган.

Аиԥылара аҳәаақәа ирҭагӡаны азеиԥш интерес змаз азҵаарақәа ҳрылацәажәеит.

Аҳәынҭқарра Ахада иҧылара аҧхьа ишазгәаҭаз еиҧш, апрактикахь аиасра аамҭа ааит, убри нап аҳаркуеит аиҳабырабжьаратә комиссиа аҳәаақәа ирҭагӡаны.

Ҳаибадырра сгәы иахәеит. Сара сганахьала, хымҧада исылшо зегьы ҟасҵоит аекономикатә еимадарқәа рышьақәыргыларазы», - иҳәеит Аслан Бжьаниа.


Возврат к списку