Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ирыцҵоуп коронавирустә ҿкы алаҵәара инамаданы аԥкрақәа рыхәҭак

12.04.2021

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аԥсны Аҳәынҭқарра ауааԥсыра коронавирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку Акоординациатә штаб 2021 шықәса мшаԥымза 12 аҟнытә азыӡба шьаҭас иаҭаны, инапы аҵаиҩит «Аԥсны Аҳәынҭқарра ауааԥсыра коронавирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку ауснагӡатәқәа рзы «2021 шықәса жәабранмза 9 аҟн. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Идҵа аԥсахрақәа ралагаларазы» Адҵа.  


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org