Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада инапы аҵаиҩит аԥкрақәа рыцҵаразы Адҵа

11.03.2021


Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы зҵаиҩыз Адҵа инақәыршәаны аҧкрақəа рыҿҳəара иацҵоуп 2021 шықəса мшаҧымза12-нӡа.

Адҵа иаҵаҩуп  Аҧсны Аҳəынҭқарра атəылауаа коронавирустə ҿкы ачымазара Ковид-19 рацəыхьчаразы Акоординациатə штаб  2021 шықәса хәажәкырамза 09 аҟн. азыӡба ашьаҭала.
                            

                                                                                                                 Адҵа


  «Аҧсны Аҳəынҭқарра ауааԥсыра коронавирусттə ҿкы ачымазара Ковид-19 рацәыхьчара иазку ауснагӡатәқәа рзы» Аҧсны Аҳəынҭқарра Ахада Идҵа 2021 шықəса жəабранмза 9 аҟн. №46-рп аԥсахрақәа ралагаларазы.

Аҧсны Аҳəынҭқарра ауааԥсыра коронавирустə ҿкы ачымазара Ковид-19 рацəыхьчаразы Акоординациатə штаб 2021шықəса хəажəкырамза 9 аҟн. азыӡба ашьаҭала:

1.     Иалагалазааит «Аҧсны Аҳəынҭқарра ауааԥсыра коронавирусттə ҿкы ачымазара Ковид-19 рацәыхьчара иазку ауснагӡатәқәа рзы» Аҧсны Аҳəынҭқарра Ахада Идҵа 2021 шықəса жəабранмза 9 аҟн. №46-рп абарҭ аԥсахрақәа:  

1)    Апункт 1 аҟны  ажəақəа “2021 шықəса хəажəкырамза 10” ҧсахзаааит “2021 шықəса мшаҧымза 12” ҳəа;

2)    Апункт 9 аиҵапункт 3 аҟны ажəақəа “2021 шықəса хəажəкырамза 10” ҧсахзааит  “2021 шықəса мшаҧымза 12” ҳəа;

3)    Апункт 10 аҟны ажəақəа “2021 шықəса хəажəкырамза 10” ҧсахзааит “2021 шықəса мшаҧымза 12” ҳəа.

2. Абри Адҵа амч аиуеит ианаҵаҩха арыцхə инаркны.Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org