Ахада ипресс-маҵзура аацҳамҭа

АИХ-еи асоциалтә каҭақәеи рыҟны Аҧсны Ахада ицхырааҩ (аштат нҭыҵ иҟоу) Бенур Квираиа жәабранмза 25 рзы Қырҭтәылаҟа аиҿцәажәара амҩаҧгаразы дцеит ҳәа

ирылаҵәаз ацҳамҭа инамаданы, ахада ипресс-маҵзура азинмч инықәныҟәаны иаанацҳауеит атәылауаҩ Квираиа Бенур Мамиа-иҧа   2021 шықәса жәабранмза 19 рзы Аҧсны

Аҳәынҭқарра Ахада Ицхырааҩ имаҵура шаанижьыз, Қырҭтәыла амчхарақәа рыҿцәжәаразы аӡәгьы азин шиимҭаз.  


Возврат к списку