Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Гагра Администрациаҟны аилацәажәара мҩаԥигеит

04.02.2021

Ахада Гагра Администрациаҟны аилацәажәара мҩаԥигеит

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан  Бжьаниа Гагра араион администрациаҿы аилацәажәара мҩаԥигеит.

Аҳәынҭқарра Ахада дазҵааит  изакәанамыкәа афымцамчы ахархәареи акриптовалиута аиуразы афермақәа русурақәеи рзы иҟаиҵахьаз адҵа шымҩаԥысуа.
Гагра араион администрациа анапынҵақәа назыгӡо Иури Ҳагәышь Аҳәынҭқарра Ахада изеиҭеиҳәеит араион аҟны аҭагылазаашьа зеиԥшроу, иара убас амаинингқәа ирҿагыланы ақәԥаразы усмҩаԥгатәқәас ирыгәҭаку.

Ажьырныҳәамза 22 рзы Ахада адҵа ҟаиҵеит араионқәа рхадацәа рнапхгарала изакәанымкәа акриптовалиута арҳара иаҿагыланы ақәԥаразы раионцыԥхьаӡа иаԥҵазарц аштаб, иара убас афымцацәаҳәа амчхаралшара ахархәара еиҵатәызарц 201 9ш. рзы ишыҟаз аҟынӡа, уи даҽа 5% ацҵаны. Гагра араион аҟны амчхара еиҵоуп 17, 2 мегаватт рыла, иаҿыхуп 32 ферма.

Ахада адҵа риҭеит аԥхьаҟагьы ари аус иахылаԥшларц,  иазхьаирԥшит  исанкциатәым аҿакрақәа раанкылара хшыҩзышьҭра аҭара.
Аиԥылараҟны ирылацәажәан актуалра змоу егьырҭ азҵаарақәагьы.

Аилацәажәара иалахәын Гагра араионтә еизара ахантәаҩы Асҭан Агрба, азинмчратә усбарҭақәа, афымцамчы аусзуҩцәа, ашәахтә маҵзурақәа араионтә ҟәша ахаҭарнакцәа. ́Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org