Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аԥсны Жәлар Реизара актәи 1991-1996шш. ааԥхьара адепутатцәа дырԥылеит.

29.01.2021

Ахада Аԥсны Жәлар Реизара актәи 1991-1996шш. ааԥхьара адепутатцәа дырԥылеит.

«Апарламент  аҟны шәара шәеилазаара Аԥсны жәлари ҳҳәынҭқарреи  рзы илахьынҵаӡбагаз азыӡбақза шәыдышәкылон. Сара сзы гәахәароуп шәара ишәымоу аԥышәа ҳасаб азуны сшәацәажәартә еиԥш аҭагылазаашьа ахьсымоу. Сара сзы акраҵанакуеит шәара шәгәаанагара иааҳакәыршаны имҩаԥысуа апроцессқәа рзы, ҳҳәынҭқарра арӷәӷәаразы, ҳауаажәлар рыԥсҭазаара аиӷьтәразы ииашоу аполитикатәи аекономикатәи хырхарҭа ылхразы иҟаҵатәу азы», - иҳәеит Аслан Бжьаниа аиԥылара аартуа.  
  
  Аҳәынҭқарра Ахада дрылацәажәеит атәылаҿы иҟоу иактуалтәу апроблемақәа, иара убас, анапхгара урҭ шырыӡбои, аԥхьаҟагьы ӡбашьас ирырҭои ртәы -афымцамчы, апандемиа, аҵараиуратә процесс, аекономика аҿиара, Урыстәылеи ҳареи ҳаизыҟазаашьа атәы уҳәа.

Аҳәынҭқарра Ахада ирзеиҭеиҳәеит Аиҳабыра реилазаара анышьақәдыргылоз акадртә зҵаарақәа шырыӡбоз. Убри аан иҳәеит, иарбан ҵаҵӷәқәаз иара дзықәныҟәоз. «Еснагьтәи апроблема - ҳажәлар реиҟәшара аполитикатә гәыԥқәа рыла. Уи аԥырхага ҟанаҵон, иҟанаҵоит иахьагьы, убри аҟынтә гәыԥҩык уажәтәи анапхгараҭараҿы иҟоу  рԥышәеи русуреи иаҳдырбеит аиҳабыра реилазаараҿы рааныжьра шаҭахыз. Иахьа анагӡаратә мчра иатәу аусбарҭаҿы аус руеит еиҳараҩык уаанӡатәи Ахада аус ицызуаз . Уи ҟаҵан идырны. Аамзтәи аусура алҵшәа иаҳнарбеит досу иус дшазнеиз, идыз аҭакԥхықәра шынаигӡаз. Иаарласны, ашықәс алкаақәа рыла, хымԥад,а аиҳабыра реилазаараҟны аԥсахрақәа мҩаԥаҳгоит. Иҟоуп зус зыцааиз, иара убас ирыдыз аҭакԥхықәреи рҿаԥхьа иқәгылаз аҳасабтәқәеи ззынамыгӡаз», - иҳәеит Ахада.

Аҳәынҭқарра Ахада хшыҩзышьҭра азиуит афымцамчтә усбарҭаҿы  ишьақәгылаз ауадаҩра. «Иахьа иааиԥмырҟьаӡакәа насгьы хаҭабзиарала иҳаракны ҳауаажәлар афымцамчы ҳазрыҭаӡом. Ари даара зҵакы дуу зегьы гәҭыхас ирымоу зҵаароуп», - инаҵшьны иазгәеиҭеит Ахада.

Аслан Бжьаниа иҳәеит Егры АӡыФымцаСтанциа арҽеиратә усурақәа ртәы, Урыстәылатәи Афедерациа аҟынтә иаауа амҽхак зеиԥшроу, акриптовалиутақәа изакәанымкәа шаҟа фымцамчы рықәдырӡуа. Ахада адырра ҟаиҵеит, атәыла анапхгара афымцамчтә кризис алҵразы шьаҿақәас ирыдыркыло, иара убас апарламент ашҟа ирышьҭыз азакәан апроект акриптовлиута изакәанымкәа иаҿу ауаа рзы иџьбароу азнеишьа шамоу атәы. Аҳәынҭқарра Ахада иҳәеит апарламент аҿы уи ала аӡбамҭа рыдыркылоит ҳәа игәы ишаанаго.

«Арҭ ашьаҿақәа афымцамчы аҿы проблемак аӡбара алдыршоит Аԥсны Урыстәылатәи Афедерациа аҟынтә афымцамчы аиууанаҵы, аха иааидкыланы афымцамчы азҵаара ӡбашьа анаҭом. Аспециалистцәа разгәаҭақәа рыла, уи иақәхарџьтәуп 21млрд.мааҭ аԥара», - иҳәеит Аслан Бжьаниа.

  Ахада далацәажәеит агармонизациа азҵаара,  аусеицуразы 2014ш. Аиқәшаҳаҭра  аҟынтә иаауа .
«Уа иагьазгәаҭоуп афымцамчы азҵаарақәа. Адокәмент излаҳәо ала, Урыстәылатәи Афедерациа ацхыраара ҟанаҵон афымцамч аусбарҭеи ашәарҭадареи рырӷәӷәаразы аинвесторцәа радыԥхьаларазы ацхыраара ҳнаҭоит.  Ари апроект, ганкахьала, ҳәынҭқарратәуп, даҽа ганкахьала-икоммерциатәуп. Ҳарҭ, иҟалап аҳәынҭқарра-ахатәтәы усеицура мҩа алаҳхыр, аха зынӡа ипопулиартәым азыӡбақәа ҳадаҳкылар акәхоит.  Алашара ахәԥса шьҭаҳамхыр ауам. Ауадаҩрақәа зымҩа иахьныжьыз, иахәҭоу шьаҭанкылатәи аӡбамҭақәа ахьыҟамыз иахҟьаны иахьатәи аҭагылазаашьа ҳамоуп»,-иҳәеит Ахада.

Коронавирус апандемиа далацәажәо, аҳәынҭқарра Ахада иазгәеиҭеит, 2020ш. уи иахҟьаны 1млрд.мааҭ абиуџьет ишаланамгалаз, убри аан Ковид-19 иаҿагыланы ақәԥаразы абиуџьет аҟынтә ишазоужьыз 260 млн.мааҭ. Убри анаҩс, аҳәынҭқарра ацхыраара арҭеит абизнесуаа, адиаспора, Урыстәылатәи Афедерациа, жәларбжьаратәи аиҿкаарақәа.  

«Аҭаацәарақәа зегьы рхьа саргьы исхьаауп, сара схаҭа исхызгеит ари ачымазара. Аҭагылазаашьа ахылаԥшра аҭара аҳҭон. 500 инареиҳаны ашьҭаларҭатә ҭыԥ  аԥҵоуп, еиҭашьақәыргылоуп ахыбрақәа, иаагоуп акомпиутертә томограф, 77 ИВЛ аппаратқәа, аконцентраторқәа, алабораториақәа рылшара ҳарҭбааит, даҽа цәаҳәакгьы еиҿаҳкааит. Егьа ус акәзаргьы, ауадаҩра шыҟац иаанхоит», - иҳәеит Ахада.

Аҵаратә процесс ахацыркра  аус дазааҭгыло, Аслан Бжьаниа иҳәеит, ачымазцәа рхыԥхьаӡара еиҳа ишеиҵахазгьы,  аԥкрақәа ишрыцҵатәхо. Иара убасгьы иазгәеиҭеит, аҵаратә процесс аҿы иҟоу ауадаҩрақәа ртәы.  Ахада иажәақәа рыла, ашәахьа, жәабранмза 1 азы имҩаԥысуеит аиҳабыра реилатәара, уа азыӡба  ҳадаҳкылоит.
Анаҩс, Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада дазааҭгылеит адәныҟатәи аполитика, ҷыдала, 2014ш.  аиҩызареи аусеицуреи рзы ирыбжьаз Аиқәшаҳаҭра ахәҭаҷқәа рынагӡара атәы.
Аиԥылара мҩаԥысуан х-сааҭк инарзынаԥшуа.  Иҟан еиуеиԥшым агәаанагарақәеи, азеиӷьашьарақәеи. Аҳәынҭқарра Ахада инаҵшьны иазгәеиҭеит иара изы акыр шаҵанакуа дара ргәаанагареи рԥышәеи.

«Шәара шәеилазаара ииашаны ахьтәы ҳәа иашьҭоуп. Сара гәахәарыла исыдыскылоит шәара иҟашәҵо азгәаҭақәа, акритика. Шәара ишәымоу аԥышәа уникалтәуп, даара ибзиан акыршықәса ҩаԥхьа ҳҳәынҭқарразы аус жәур. Исҭахуп лассы-лассы шәара шәалархәны аизарақәа мҩаԥызгаларц. Ҳазхәыцып лассы-лассы ҳаимаздо аформат»,-иҳәеит Аслан Бжьаниа.

Апарламент адепутатцәа Ахада иҭабуп ҳәа иарҳәеит иҟаиҵаз ааԥхьаразы, насгьы ргәаанагарақәа зҿлымҳара ахьриҭаз.

Аипылара иалахәын Ахада ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба, Ахада Иадминистрациа анапхгаҩы Алхас Кәыҵниа.


.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org