Аҧсны Ахада короновирус аҿкы чымазара шихьыз шьақәыргылоуп

Аҧсны Ахада короновирус аҿкы чымазара шихьыз шьақәыргылоуп

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа короновирус аҿкы чымазара шихьыз шьақәырӷәӷәоуп.

Ачымазара уадаҩрада имҩаԥсыуеит. Аслан Бжьаниа игәабзиаратә ҭагылазаашьа бзиоуп, ахәышәтәра амбулаторла дахысуеит.  

Асанитартә абжьгарақәа инарықәыршәаны, аҳәынҭқарра Ахада ахыԥхьакраҟны дыҟоуп, дистанциала инапынҵақәа рынагӡара иациҵоит.
Ахада Аԥсны, Аҟәа иофициалтә резиденциаҟны  дыҟоуп.  


Возврат к списку