Короновирустә ҿкы COVID-19 алаҵәара инамаданы аԥкратә уснагӡатәқәа ирыцҵоуп

Короновирустә ҿкы COVID-19 алаҵәара инамаданы аԥкратә уснагӡатәқәа ирыцҵоуп

Аԥсны ауааԥсыра короновирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку  Акоординациатә штаб азыӡба шьаҭас иҟаҵаны, Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниа Адҵа инапы аҵаиҩит. Уи инақәыршәаны аԥкратә уснагӡатәқәа ирыцҵахоит 2021 шықәса ажьырныҳәа 12-нӡа.


Возврат к списку