Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Короновирустә ҿкы COVID-19 алаҵәара инамаданы аԥкратә уснагӡатәқәа ирыцҵоуп

24.11.2020

Короновирустә ҿкы COVID-19 алаҵәара инамаданы аԥкратә уснагӡатәқәа ирыцҵоуп

Аԥсны ауааԥсыра короновирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку  Акоординациатә штаб азыӡба шьаҭас иҟаҵаны, Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниа Адҵа инапы аҵаиҩит. Уи инақәыршәаны аԥкратә уснагӡатәқәа ирыцҵахоит 2021 шықәса ажьырныҳәа 12-нӡа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org