Ахада Ашәарҭадара Ахеилак аилатәара имҩаԥигеит

Ахада Ашәарҭадара Ахеилак аилатәара имҩаԥигеит

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа имҩаԥигеит Ашәарҭадара Ахеилак аилатәара. Аилатәараҟны ирылацәажәан аҩныҵҟатәии адәныҟатәии аполитика азҵаарақәа.  
  
Ашәарҭадара Ахеилак аилатәараахь днаԥхьан Агәабзиарахьчара аминистр Ҭамаз Ҵахнакьиа.

Аминистр адырра риҭеит короновирустә ҿкы алаҵәара аҿагылара иадҳәалоу аҭагылазаашьазы.

Ашәарҭадара Ахеилак алахәцәа ирылацәажәеит егьырҭ азҵаарақәагьы.


Возврат к списку