Шәача ақ. аҟны имҩаԥысуеит Аԥсни Урыстәылеи рхадацәа реиԥылара

Шәача ақ. аҟны имҩаԥысуеит Аԥсни Урыстәылеи рхадацәа реиԥылара

Шәача ақ. аҟны имҩаԥысуеит Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниеи Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Владимир Путини реиԥылара.  
Аслан Бжьаниа Урыстәылатәи Афедерациа даҭааит Владимир Путин иҟаиҵаз ааԥхьарала.

Аиԥылараҟны аҳәынҭқаррақәа рхадацәа ҩ-ганктәи ахәаахәҭра-економикатәии акультура-гуманитартәи усеицура аҭагылазаашьеи аԥеиԥши, УА-еи АА-еи рыбжьара 2014 шықәса абҵарамза 14 аҟнытә астратегиатә усеицуразы Аиқәшаҳаҭра анагӡашьа шымҩаԥсыуеи ртәы иалацәажәараны иҟоуп.
  
Аслан Бжьаниеи Владимир Путини иара убас ирылацәажәоит арегионтә шәарҭадара алыршараҟны адәныҟаекономикатә усеиҿкаареи  аусеицуреи рызҵаарақәа.
Арҭи егьырҭ, азеиԥш интересқәа рҵакы змоу азҵаарақәеи А. Бжьаниеи  В.Путини ирылацәажәоит аусуратә шьыжьхьаан.

Иазгәаҭатәуп, Аслан Бжьаниа Урыстәыла Ахада короновирустә ҿкы алаҵәара аныҟоу аамҭазы дызԥылахьоу аҳәынҭқарра аԥызацәа ахәҩык дышрылоу.  


Возврат к списку