Абҵарамза 12 рзы имҩаԥысуеит Аслан Бжьаниеи Владимир Путини реиԥылара

Абҵарамза 12 рзы имҩаԥысуеит Аслан Бжьаниеи Владимир Путини реиԥылара

Абҵарамза 12, аԥшьашаҽны имҩаԥысуеит Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниеи Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Владимир Путини реиԥылара.  

  Аиԥылара мҩаԥысуеит Владимир Путин иҟаиҵаз ааԥхьара инақәыршәаны.

Шәача имҩаԥысраны иҟоу аиҿцәажәараан иазԥхьагәаҭоуп ҩ-ганктәи ахәаахәҭра-економикатәи, акультура-гуманитартәи усеицура аҭагылазаашьеи аԥеиԥши, Аԥсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи ирыбжьоу  аидгыларатәи астратегиатәи усеицуразы 2014 ш. абҵарамза 24 аҟн. Аиқәшаҳаҭра, иара убас адәныҟаполитикатә усеицуреи арегионтә шәарҭадара алыршареи рыҟны наҟ-ааҟ реимадаратә усеиҿкаареи ирызку азҵаарақәа рылацәажәара.        


Возврат к списку