Ихыркәшоуп Ахада Москватәи иусуратә визит

Ихыркәшоуп Ахада Москватәи иусуратә визит

Ихыркәшоуп Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Москва усуратә визитла иҟазаара.

Урыстәыла аҳҭнықалақь аҟны имҩаԥысит Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахадеи Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Иадминистрациа Анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ Дмитри Козаки реиԥылара. Аиԥылара иалахәын УА аекономикатә ҿиара аминистр актәи ихаҭыԥуаҩ Михаил Бабич, Урыстәыла Ахада Иадминистрациа аҳәааԥнытәи аусеицуразы  Аусбарҭа аиҳабы Алексей Филатов.

  Ирылацәажәеит аԥсны-урыстәылатәи аусеицура азҵаарақәа, ҷыдала, Аԥсны асоциалтә-економикатә ҿиара ацхрааразы 2020-2022 шш. аинвестициатә программа апроектқәа рынагӡара иазкыз.

   Аслан Бжьаниа Урыстәылатәи Афедерациа анапхгара иҭабуп ҳәа реиҳәеит короновирустә ҿкы аҿагылараҟны ҳтәыла иарҭо ацхырааразы. Иазгәаҭан аԥхьаҟагьы абри азҵаараҟны Аԥсны  ацхыраара шарҭо.  
Аипылараҟны иалацәажәан Аԥсны Аҳәынҭқарра фымцамчла аиқәыршәара азҵаара аӡын уи азымхара, Егрымтәи афымцастанциа аусура аанкылара аныҟала.  

Аҳәынҭқарра Ахада иусуратә визит аҳәаа иҭагӡаны  Москватәи аобласт Електросталь ақалақь аҟны агроааглыхратә комплекс даҭааит. Москватәи аобласт аиҳабыреи агроааглыхратә комплекси  рхаҭарнакцәеи рԥылараан ирылацәажәан аԥхьаҟатәи аусеицуразы алшарақәа.
  
Аиԥылараҟны ирылацәажәан аԥсны-урыстәылатәи аусеицура азҵаарақәа, ҷыдала, Аԥсны асоциалтә-економикатә ҿиара ацхрааразы 2020-2022 шш. аинвестициатә программа апроектқәа рынагӡара иазкыз.

  Аслан Бжьаниа Москва усуратә визитла иҟазаара иалагӡаны даҭааит иара 1985 шықәсазы дзылгаз Москватәи Автомашьына-мҩатә ҳәынҭқарратә техникатә институт (МАМИ). Аҵараиурҭа анапхгара рԥылараан иалыршахеит Аԥснытәи абитуриентцәа рзы алимитқәа рыҭара азҵааразы аиқәшаҳаҭра.  

Аҳәынҭқарра Ахада  имҩаԥигаз аиԥыларақәа рыҩныҵҟа иҟоуп иара убас Башкорҭосҭан аиҳабыра ахада Андреи Назарови Адыгеиа ԥасатәи Ахада Хазрет Совмени рԥылара.


Возврат к списку