Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Короновирустә ҿкы алаҵәара инамаданы аԥкратә уснагӡатәқәа рӷәӷәоуп

13.10.2020

Аԥсны Аҳәынҭқарра ауааԥсыра коронавирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку Акоординациатә штаб 2020 шықәса хьҭаарамза 12 аҟнытә азыӡба шьаҭас иҟаҵаны, Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаиҩит 2020 шықәса цәыббрамза 17 аҟн. «Аҧсны Аҳәынҭқарра ауааҧсыра коронавирустә ҿкы COVID-19 рацәыхьчара иазку иалкаау уснагӡатәқәак рышьақәыргыларазы» Адҵа аԥсахрақәа ралагаларазы  Адҵа.

   Адокумент инақәыршәаны иалагалоуп атәылауаа ргәабзиара ахьчара иазку аԥкратә уснагӡатәқәа жәпакы.  


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org