Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аҧсны Ахада Шьамтәылатәи Арабтә Республикаҟны официалла Аҧсны Аҳәынҭқарра Ацҳаражәҳәарҭа аартра инамаданы ахҳәаа ҟаиҵеит

06.10.2020

Аҧсны Ахада Шьамтәылатәи Арабтә Республикаҟны официалла Аҧсны Аҳәынҭқарра Ацҳаражәҳәарҭа аартра инамаданы ахҳәаа ҟаиҵеит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа  Шьамтәылатәи Арабтә Республикаҟны официалла Аҧсны Аҳәынҭқарра Ацҳаражәҳәарҭа аартра инамаданы ахҳәаа ҟаиҵеит:

“ Аҧсны Аҳәынҭқарра Ацҳаражәҳәарҭа Шьамтәылатәи Арабтә Республикаҟны аартра ҳтәыла адәныҟаполитикатә ҧсҭазаараҟны акрызҵазкуа хҭысны иҟоуп.
Аҧсны жәлар рыхьӡала даҽазныкгьы иҭабуп ҳәа иасҳәарц сҭахуп Шьамтәыла Ахада, ихацкы Башар Аль-Асад Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьыҧшымра азхаҵара иазкны идикылаз аҭоурыхтә ҵакы змоу азыӡба азы.

Сгәы иаанагоит хара имгакәа хаҭала ҳаибадырып, ҳтәылақәа рыбжьара наҟ-ааҟ феида злоу аҧхьаҟатәи аусеицуразы алшарақәа ҳрылацәажәап ҳәа”.  


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org