Аслан Бжьаниа Рамзан Кадыров Атәылауаҩратә ҳәоуеиқәшәареи акреи рымш идиныҳәалеит


Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Чечентәыла Ареспублика Ахада Рамзан Кадыров Атәылауаҩратә ҳәоуеиқәшәареи акреи рымш идиныҳәалеит.

Адныҳәаларатә цҳамҭаҟны иҳәоуп:

“Ҳаҭыр зқәу Рамзан Аҳмаҭ-иҧа!

Милаҭрацәала еилоу Аҧсны жәлар рыхьӡала, хаҭала сара сҟынтә Чечентәыла ажәларгьы Шәаргьы ишәыдысныҳәалоит Атәылауаҩратә ҳәоуеиқәшәареи акреи рымш.

Чечентәыла иахьа ҭынч инхо-инҵуа, иццакны аҿиара иаҿу регионуп. Лабҿаба иубартә иҟоуп Чечентәыла иамоу аихьӡарақәа, аҭышәынтәалара, атәылауаа реизҳазыҕьара Шәара, Урыстәыла Афырхаҵа Аҳмаҭ-Ҳаџьы Кадыров иусқәа ирыцызҵаз, шәыхьӡ ишадҳәалоу.

Ҳара ҳажәларқәа шәышықәсала аиашьареи аидгылареи еиднакыло жәларуп. Аҧсны ахаангьы ирхашҭраны иҟаӡам 1992-1993 шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра ашықәсқәа раан чечентәылатәи аибашьцәа иҟарҵаз ацхыраара.  

Ҳаҭыр зқәу Рамзан Аҳмаҭ-иҧа, абри амшныҳәазы Шәаргьы ачечен жәларгьы ишәзеиҕьасшьарц сҭахуп аҭынчра, анасыҧ, аизҳазыҕьара”.


Возврат к списку