Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Вениамин Кондратиев ииубилеи идиныҳәалеит

01.09.2020

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Краснодартәи атәылаҿацә агубернатор Вениамин Кондратиев ииубилеи идиныҳәалеит.

Адныҳәаларатә цҳамҭаҟны иҳәоуп:

“Ҳаҭыр зқәу Вениамин Иван-иҧа!

Гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит ҩынҩажәижәаба шықәсашәхыҵра иазку шәиубилеи.

Шәара шәыҧсҭазааратә мҩа, аҳәынҭқарра шәазыҟазаашьа, шәыҧсҭазааратә позициа Аҧсадгьыл амаҵ аураҟны ҿырҧшыга бзианы иҟоуп.
Шәара шәыпрофессионализм, хықәкылатәи шәусура атәыла асоциалтә-еконгомикатә ҿиара, аҧсҭазаара аҩаӡареи уи иқәынхо ауааҧсыра рыбзазара аиҕьтәреи акырӡа иацхраауеит.

Ҟәбан ахаангьы Аҧсуа ҳәынҭқарра аиашьара азызуаз гәылак иаҩызан. Агәра ганы сыҟоуп, ҳара ҳаидызкыло аиҩызареи аилибакаареи аҧхьаҟагьы ҳусеицура арҿиара шьаҭас ишамазаауа.

Вениамин Иван-иҧа, гәык-ҧсыкала ишәзеиҕьасшьоит агәабзиара, шәнапы злаку аус аҟны аихьӡарақәа, анасыҧ”.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org