Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Жәларбжьаратәи азхаҵара амш иазкыз аусмҩаҧгатәқәа дрылахәын

26.08.2020

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Жәларбжьаратәи азхаҵара амш иазкыз аусмҩаҧгатәқәа дрылахәын

Аҧсны Ахада Аслан Бжьаниа Аҧсны Аҳәынҭқарра Жәларбжьаратәи азхаҵара амш иазкыз аусмҩаҧгатәқәа дрылахәын.

Аҳәынҭқарра Ахада абри аҽны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит Аҟәа, Ахьӡ-Аҧша апарк аҟны, Ешыра, Аҧсны Аҳәынҭқарра Актәи Ахада Владислав Арӡынба Имемориал аҟны, Џьгьарда, Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҩбатәи Ахада Сергеи Багаҧшь инышәынҭраҟны.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org